strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.


STYPENDIA

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Wersja PDF / ADOBE Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza zmiany dotyczące pomocy materialnej dla studentów


STYPENDIUM SOCJALNE 2011/2012
SEMEST ZIMOWY
STYPENDIUM FUNDOWANE
Wersja DOC / Microsoft Word Regulamin
WARUNEK UBIEGANIA SIʘ O STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód netto na jednego członka rodziny
nie może przekraczać 572 zł.


Wymagany komplet dokumentów:

 1. wniosek o przyznanie pomocy materialnej - druk do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej (załącznik nr 1)
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2007r. - zaświadczenia wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia
 3. zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie (dotyczy szkół ponadpodstawowych do 26 roku życia)
 4. zaświadczenie z Biura Meldunkowego o liczbie osób zameldowanych w gospodarstwie domowym,
 5. zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodzie z gospodarstwa za rok 2007 (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej - w przypadku bezrobotnego członka rodziny
 7. jeżeli student systemu dziennego stara się o dodatek do zakwaterowania - umowa najmu lub oświadczenie od osoby wynajmującej mieszkanie uwzględniające miesięczną kwotę opłaty
 8. prowadzący działalnośją gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego:
  • oświadczenie o uzyskanym dochodzie za rok 2007 (załącznik nr 6),
  • zeznanie podatkowe PIT-28 za rok 2007 (potwierdzona przez US kopia deklaracji),
 9. oświadczenie o uzyskanym dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu (załącznik nr 4)
 10. W przypadku wykazania przez studenta niskiego dochodu lub zerowego - oświadczenie studenta o środkach finansowych utrzymania rodziny (załącznik nr 7)
 11. studenci ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dodatkowo składają:
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ
  • dokumenty świadczące o fakcie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności, np. kosztów specjalnego transportu na uczelnię, nabycia sprzętu i pomocy naukowych umożliwiających osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności kształcenie się (faktury VAT, rachunki itp.)
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymają student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta


Dokumenty do pobrania

Wersja DOC / Microsoft Word Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zakwaterowaniu w Przemyślu
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uzyskanym dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie zapomogi
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 7 - Oświadczenie z tytułu wykazania niskiego lub zerowego dochodu w rodzinie studenta


KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY SKŁADAĆ  W DZIALE TOKU STUDIÓW
DO DNIA: 20 pażdziernika lub 10 marca każdego roku

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!


REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW UFUNDOWANYCH PRZEZ ZAKłAD PRACY DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIʘ W SZKOLE I NA KIERUNKU


1. Warunki przyznawania stypendium:

 1. na podstawie złożonego podania, stypendia przyznaje w formie decyzji Komisja Stypendiów Fundowanych (KSF) dwa razy w ciągu roku, na początku każdego semestru,
 2. powołana przez Kanclerza Komisja, na podstawie niniejszego Regulaminu ustala wysokośją stypendium w poszczególnych semestrach w formie aneksu do decyzji.

2. Warunki ubiegania się o stypednium:

 1. o stypendium mogą ubiegają się kształcący się na kierunku studenci Uczelni oraz słuchacze szkoły policealnej po ukończeniu I semestru,
 2. osoby ubiegające się o stypendium składają dokumenty w Biurze Rekrutacji Uczelni przy ul. Słowackiego 85 w terminie do 20 października lub do 10 marca każdego roku.

3. Wniosek powinien zawierają:

 1. podanie o przyznanie stypendium wg wzoru,
 2. obliczoną średnią z ocen egzaminów i zaliczeń poprzedniego semestru lub wyników egzaminów maturalnych, wydaną przez kierownika działu toku studiów,
 3. ocenę wydaną przez opiekuna grupy lub dyrektora z frekwencji obowiązkowej i aktywności na zajęciach w kołach naukowych, wg. kryteriów: powyżej 90% - 5,0 a poniżej 60% - 3,0;
 4. ocenę kierownika praktyk lub centrum naukowo-badawczego,
 5. dla studentów i słuchaczy ostatniego roku ocena kierującego pracą dyplomową.

4. Zasady określające wysokośją przyznanego stypendium:

 1. na studiach inżynierskich lub licencjackich w pierwszym semestrze ustala się dla wszystkich studentów z WSIiZ w Przemyślu, stypendium w wysokości 150 EU (sto pięjądziesiąt Euro) za miesiąc nauki. Ponadto w drugim i następnych semestrach zostanie przyznany dodatek (premia) do stypendium w formie aneksu, którego wysokośją zgodnie z poniższą tabelą uzależniona jest od średniej z ocen:

  od 3,61 od 3,81 od 4,01 od 4,21 od 4,41 od 4,61 od 4,81
  do 3,80 do 4,00 do 4,20 do 4,40 do 4,60 do 4,80 do 5,00
  40 EU 60 EU 80 EU 100 EU 120 EU 160 EU 200 EU

 2. dla słuchaczy szkoły policealnej w drugim i następnych semestrach nauki w Studium ustala się stypendium w wysokości zgodnie z poniższą tabelą:

  od 3,61 od 3,81 od 4,01 od 4,21 od 4,41 od 4,61 powyżej
  do 3,80 do 4,00 do 4,20 do 4,40 do 4,60 do 4,80 do 4,81
  40 EU 45 EU 50 EU 60 EU 70 EU 80 EU 100 EU


5. Od Decyzja KSF, Stypendysta może wnieśją odwołanie na piśmie z uzasadnieniem do Rektora Uczelni i Prezesa lub Dyrektora Zakładu Pracy w terminie 7 dni od otrzymania Aneksu o wysokości przyznanego stypendium.

Dokumenty do pobrania

Wersja PDF / Adobe PDF Regulamin


DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ  W DZIALE TOKU STUDIÓW
DO DNIA: 20 października lub 10 marca każdego roku.
(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com