Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Kosmetologia
Kosmetologia ogólna
Techonologia kosmetyków
Psychokosmetologia
Kosmetologia stomatologiczna
Kosmetologia z masażem
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kierunki informatyczne
Kierunki Zdrowie i uroda
Geriatria i gerontologia
Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Studia bez matury

Specjalistyczne studia 0.5 dla osób
z maturą i bez matury
Dyplomowany specjalista 3 semestry


Specjalności oferowane w ramach studiów specjalistycznych

  • Dyplomowany specjalista w zakresie Informatyki
  • Dyplomowany specjalista w zakresie Kosmetologii

 • Są to studia wyższe (przedlicencjackie, przedinżynierskie).
 • Nie zamykają drogi do następnych stopni kształcenia.
 • Trwają krótko, wymagają mniej wkładu finansowego i czasu na edukację.
 • Absolwenci są rozchwytywani przez pracodawców szukających pracowników o kompetencjach mieszczących się powyżej poziomu czwartego (np. technik), a poniżej poziomu szóstego (np. inżynier, licencjat).
 • Nie wymagają matury; są to studia przystępne – studenci nie są obciążeni takimi wymaganiami jak na studiach licencjackich i inżynierskich, przez co dedykowane są dla osób nie chcących borykać się z przedmiotami takimi jak matematyka, fizyka, chemia na poziomie wyższym.


Dyplomowany specjalista w polskim prawie

Możliwość kształcenia specjalistycznego określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.

Art. 161. 1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.

2. Program kształcenia specjalistycznego określa efekty uczenia się
z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy. Program przewiduje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.

3. Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie kształcenia specjalistycznego.

4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Dz.U.2018.0.1668 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce


Wymagania

Na studia zapraszamy osoby:

 • z ukończonym liceum ogólnokształcącym

 • lub

 • z ukończonym technikum lub szkołą policealną, albo ukończoną branżową szkołą II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości.


Adresaci studiów

Studia specjalistyczne (przedlicencjackie) to studia tylko praktyczne bez przedmiotów teoretycznych. Adresowane są dla osób bez matury, które chciałyby szybko i tanio zdobyć kwalifikacje w poszukiwanych zawodach. Ukończenie studiów oznacza uzyskanie tytułu Dyplomowanego specjalisty, ukierunkowanego i wyspecjalizowanego w zawodzie. Dla części kandydatów, którzy będą chętni, otwierają drogę do studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich w skróconej formie, ponieważ część przedmiotów studiów wyższych będzie realizowana właśnie w ramach kształcenia 0.5.

Studia adresowane są również do osób z doświadczeniem zawodowym chcących zdobyć wyższe kwalifikacje lub przekwalifikować się na atrakcyjniejszy zawód. Cechą zasadniczą jest ukierunkowanie studentów na umiejętności praktyczne
i w tym względzie pełni ono lepszą funkcję niż studia podyplomowe. Jest to również bardzo korzystna alternatywa do długoletnich i tym samym kosztownych pełnych studiów wyższych.


Cel nauczania

Studia są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Z jednej strony pracodawcy mają przesyt absolwentów z wiedzą akademicką. Z drugiej większość młodych ludzi nie chce płacić za długoletni cykl studiów obejmujący wiedzę teoretyczną. W odniesieniu do osób dojrzałych, których wykształcenie z młodości odbiega już znacznie od rynku pracy przekwalifikowanie się w ramach studiów podyplomowych będzie formą niewystarczającą.


Studia specjalistyczne na świecie

Ten typ nauki zdobył dużą popularność w Europie i USA. Jest to znany wszystkim (choćby z filmów) system amerykańskich koledżów będących pomostem między szkołą średnią, a studiami wyższymi. Wykształcenie uzyskane na tym poziomie uznawane jest przez wiele uniwersytetów na całym świecie i pozwala na uzyskanie dyplomu uczelni – np. licencjatu – w krótszym czasie (np. w Wielkiej Brytanii aż 70% kierunków na uczelniach uznaje kwalifikacje uzyskane na poziomie 5, a większość takich absolwentów kieruje się na ostatni rok studiów I stopnia).


Podsumowanie

Ten typ studiów jest proponowany dla osób:

 • Dla których liczy się przede wszystkim wykorzystanie czasu na zdobywanie doświadczenia zawodowego zamiast spędzanie go w szkole.
 • Dla chętnych przekonanych, że są typem osoby, do której nie pasują długoletnie studia.
 • Polecane wszystkim, którzy nie są pewni, czy wybrany zawód będzie tym, co zechcą robić przez resztę życia.
 • Nie dysponują czasem i pieniędzmi na długoletnie kształcenie.
 • Posiadają doświadczenie zawodowe i chcą się przekwalifikować.

Po zakończeniu kształcenia osoby posiadające maturę lub dyplom zawodowy technika otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwenci bez matury bądź dyplomu zawodowego po ukończeniu studiów otrzymują świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego lub jeśli w trakcie kształcenia zdadzą maturę albo otrzymają dyplom zawodowy technika, wówczas otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.


Czas trwania studiów

 • 3 semestry

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) – 30zł

Wpisowe – 90zł

Dyplomowany specjalista Informatyk studia stacjonarne – 440zł/m-c lub 2000zł/semestr

Dyplomowany specjalista Informatyk studia niestacjonarne – 390zł/m-c lub 1800zł/semestr

Dyplomowany specjalista Kosmetolog studia stacjonarne – 480zł/m-c lub 2200zł/semestr

Dyplomowany specjalista Kosmetolog studia niestacjonarne – 420zł/m-c lub 2000zł/semestr


Polskie Ramy Kwalifikacji PRK

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane na poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych. Poziomy 1-4 odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – 5, 6 i 7 realizowane są na uczelniach, a 8 to studia doktoranckie.

Poziom PRK Kwalifikacje
8 Dyplom doktora
7 Dyplom magistra
6 Dyplom licencjata/inżyniera
5 Świadectwo dyplomowanego specjalisty
4 Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości
3 Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach
2 Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej
1 Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej


Zalety krótkiego cyklu

Fragment artykułu dr hab. Ewa Chmielecka, prof. ndzw. SGH „Czy potrzebni nam dyplomowani specjaliści”

„Pierwszy z nich wiąże się z potrzebą budowy w Polsce kapitału ludzkiego, który zapewniłby podstawy dla społeczeństwa i gospodarki wiedzy. Wedle prognoz demograficznych w perspektywie kolejnych dekad nastąpi znaczący spadek liczby ludności Polski, w tym osób młodych zasilających rynek pracy po zakończeniu edukacji formalnej. Spadek ten oznacza istotny ubytek kapitału ludzkiego, rozumianego jako zasób kompetencji, wiedzy oraz indywidualnych i społecznych cech, które są wykorzystywane w pracy i kształtują społeczną wartość ekonomiczną. W Polsce pojawia się wprawdzie optymistyczny wzrost liczby osób mających wykształcenie średnie oraz wyższe, prognozy pokazują jednak, że wspomniany spadek liczby ludności nie zostanie w pełni skompensowany poprawą kapitału ludzkiego poszczególnych generacji i osób. Mógłby on być częściowo zniwelowany poprzez jeszcze intensywniejsze niż dotąd społeczne inwestowanie w edukację,
w co wpisuje się prowadzenie kształcenia wyższego na 5 poziomie PRK.”


Więcej informacji pod numerem telefonu 533-336-310 lub mailowo przemysl.wsiiz@gmail.com

(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com