strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

OFERTY PRAKTYK I STAŻY

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, studiujący na kierunku Informatyka, zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich w wymiarze 15 tygodni, tj. po 5 tygodni po semestrze II, IV, VI.
Praktyki studenckie odbywają się na podstawie Regulamin studenckich praktyk zawodowych WSIiZ w Przemyślu oraz planu i programu praktyk.

Pełnomocnik Rektora do spraw praktyk studenckich: mgr Dorota Krzyżak SzymczakRegulamin studenckich praktyk zawodowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Praktyki dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, zwanych dalej "Studentami", są obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów oraz procesu kształcenia.
 2. Praktyki odbywają się w oparciu o Porozumienie o prowadzeniu praktyk z wybranymi jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej "Zakładami Pracy" (załącznik nr 1)
 3. Praktyka odbywa się na podstawie skierowania do odbycia praktyki wystawianego dla Studenta przez Uczelnię (załącznik nr 2) oraz Potwierdzenia przyjęcia na praktykę wystawianego przez Zakład pracy (załącznik nr 3)
 4. Student powinien odebrać skierowanie z WSIiZ i dostarczyć do Zakładu Pracy w wyznaczonym przez Zakład terminie a następnie odebrać podpisane przez Zakład pracy Potwierdzenie przyjęcia na praktykę i dostarczyć na Uczelnię.
 5. Praktyki odbywają się według Programu studenckich praktyk zawodowych (załącznik nr 4)


Rozdział II
Wymiar czasowy i koszty praktyk studenckich

 1. Praktyki zawodowe realizowane są według "Planu Praktyk" w następującym wymiarze czasu:
  1. po zakończeniu II semestru - 5 tygodni
  2. po zakończeniu IV semestru - 5 tygodni
  3. po zakończeniu VI semestru - 5 tygodni
 2. Na pisemny wniosek Studenta, Pełnomocnik d/s praktyk może wyrazić zgodę na odbywanie praktyki w danym roku akademickim w innym wymiarze niż wynika to z "Planu Praktyk"
 3. Zaliczenie praktyki jest warunkiem uzyskania dyplomu.
 4. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami.
 5. Praktyki są bezpłatne. Student może jednak pobierać wynagrodzenie z Zakładu Pracy w przypadku, w którym Zakład Pracy zawiera ze Studentem umowę o pracę (umowę cywilnoprawną) na okres odbywania praktyki lub dłuższy.


Rozdział III
Cel praktyk

 1. Celem studenckich praktyk zawodowych jest:
  1. poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach
  2. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką)
  3. zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością
  4. poznanie własnych możliwości na rynku pracy
  5. nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.


Rozdział IV
Organizacja i miejsce praktyk

 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu sprawuje nadzór organizacyjny i dydaktyczny nad przebiegiem praktyk.
 2. Osobą odpowiedzialną za organizację i nadzór praktyk zawodowych jest powołany przez Rektora Pełnomocnik rektora ds. praktyk studenckich.
 3. Praktyki zawodowe organizowane są w terminach wskazanych w "Planie Praktyk".
 4. Studenci odbywają praktyki we wskazanych przez Uczelnię krajowych lub zagranicznych organizacjach prowadzących działalność gospodarczą, przedsięwzięciach prywatnych, rządowych lub pozarządowych.
 5. Student ma prawo złożyć swoje propozycje dotyczące terminu i miejsca odbywania praktyk zawodowych.
 6. Decyzję w sprawie skierowania studenta do wskazanego przez niego miejsca odbywania praktyk oraz zmiany terminu praktyki podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich. Pełnomocnik może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie, jeśli wykonywana w ramach praktyki praca jest zgodna z programem praktyki.
 7. Student może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie po uzyskaniu zgody Pełnomocnika rektora ds. praktyk studenckich, w przeciwnym razie praktyka nie będzie zaliczona. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:
  1. zatrudniać minimum 10 osób
  2. posiadać osobowość prawną
  3. prowadzić pełną księgowość
  4. nie być w trakcie likwidacji
 8. Student traci prawo do odbycia praktyki w ramach oferty Uczelni, jeśli Uczelnia uzyskała pisemną informację od zakładu pracy, w którym Student odbył praktykę, na temat jego nieprawidłowego zachowania, zaistnienia szkód w zakładzie wywołanych podczas praktyki z powodu niewłaściwej pracy Studenta lub innych informacji świadczących o rażącym naruszeniu przez Studenta dyscypliny pracy.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust.8, Uczelnia może w trybie natychmiastowym odwołać Studenta z praktyki.
 10. Za postępowanie uchybiające godności Studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Zakładzie Pracy Student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi. Nie wyłączają one odpowiedzialności Studenta z tytułu przepisów obowiązujących w Zakładzie Pracy.
 11. Przed rozpoczęciem praktyki Student powinien odebrać z Uczelni:
  1. skierowanie
  2. dziennik praktyk
  3. program praktyki
 12. W czasie trwania praktyki Student jest zobowiązany do:
  1. realizacji programu praktyk zawodowych
  2. przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki
  3. stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez opiekuna zakładowego praktyki
  4. uzupełnianie dziennika praktyk zgodnie z programem praktyk i wykonywanymi czynnościami


Rozdział V
Zaliczenie praktyk

 1. Po zakończeniu praktyki zakładowy opiekun praktyk powinien wystawić zaświadczenie o jej odbyciu w dzienniczku praktyk praktykanta, a praktykant zobowiązany jest dostarczyć go do Pełnomocnika rektora ds. praktyk studenckich.
 2. Pełnomocnik rektora ds. praktyk studenckich zalicza praktykę na podstawie zaświadczenia zakładowego opiekuna praktyki i poprzez wpis do indeksu.
 3. Praktyka zostanie zaliczona, jeśli są spełnione jednocześnie następujące warunki:
  1. student odbędzie praktykę w wymiarze określonym w Rozdziale 2 pkt.1,
  2. student dostarczy na Uczelnię dzienniczek praktyk studenckich w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia praktyki
 4. Praktykę zalicza Pełnomocnika rektora ds. praktyk studenckich poprzez dokonanie wpisu do indeksu.
 5. Niezaliczenie praktyki przez Pełnomocnika rektora ds. praktyk studenckich jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i nie zaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być zrealizowana.


Rozdział VI
Zwolnienie z praktyk

 1. Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony wyłącznie student trybu zaocznego, który pracuje zawodowo zgodnie ze specjalnością kształcenia.
 2. O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych mogą ubiegać się studenci, którzy:
  1. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych
  2. są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych (zawodowych) i odbyli lub odbywają praktykę zawodowa w związku ze studiami
  3. prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą
  4. uczestniczą lub uczestniczyli w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.
 3. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Pełnomocnik rektora ds. praktyk studenckich na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o stażu pracy, zajmowanym stanowisku i ewentualnie zakresie obowiązków.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzje podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu.
 2. Z dniem 23.09.2005r. traci moc Regulamin praktyk zawodowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu z dnia 25.04.2004r.
 3. Regulamin wchodzi w życie Uchwałą Senatu z dniem 23.09.2005r.


Program studenckich praktyk zawodowych

KIERUNEK INFORMATYKA


SEMESTR II - 5 TYGODNI

 1. Wprowadzenie w zagadnienia środowiska pracy

 2. Ogólne przeszkolenie w zakresie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, struktura organizacyjno-usługowa przedsiębiorstwa, przepływ informacji w przedsiębiorstwie, struktura pracy i organizacja stanowisk, zasady współpracy w zespole.

 3. Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informatycznego

 4. Przepisy, regulaminy i zasady określające obowiązki pracowników przedsiębiorstwa, zakres prowadzonych prac w przedsiębiorstwie, techniczne środki do zbierania i przekazywania informacji przeznaczonych do przetwarzania, zasady administrowania systemami informatycznymi oraz archiwizowania danych.SEMESTR IV - 5 TYGODNI

 1. Formy działalności gospodarczej lub administracyjnej przedsiębiorstwa

 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i charakter jego działalności, miejsce i znaczenie prac informatycznych w działalności przedsiębiorstwa, elementy przetwarzania informacji: dane wejściowe, obieg dokumentów, wprowadzanie danych, formy wyników i sposoby ich wykorzystywania.

 3. Wybrane przykłady działalności informatycznej w przedsiębiorstwie

 4. Konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania, organizacja, zbieranie i kontrola danych, przetwarzanie i wykorzystywanie wyników, instalowanie i uruchamianie systemów oprogramowania użytkowego, właściwych dla profilu przedsiębiorstwa, projektowanie graficzne, zagadnienia eksploatacji sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwie (montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa).

 5. Zagadnienia z zakresu programowania i obsługi gotowego oprogramowania.

 6. Zagadnienia programowania oraz identyfikacja fragmentów przykładowych programów, wybór odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego, oprogramowanie systemowe i użytkowe stosowane w przedsiębiorstwie, ochrona danych, programów i procesów przetwarzania, struktura danych dla określonego zagadnienia przetwarzania, oprogramowanie użytkowe w danym przedsiębiorstwie, zakres stosowania, cechy eksploatacyjne, zasady obsługi.SEMESTR VI - 5 TYGODNI

 1. Technologia przetwarzania informatycznego

 2. Dokumentacja technologiczna procesu przetwarzania informacji, planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów, operatorzy systemu i administratorzy przetwarzania danych, kontrola poprawności procesu przetwarzania, biblioteki oprogramowania i zbiorów danych.

 3. Projektowanie i programowanie
 4. Elementy procesu projektowania, programowania i uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych, organizacja pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych, wybrane przykłady oprogramowania użytkowego, wykonanego i stosowanego w przedsiębiorstwie, komputerowe wspomaganie procesu projektowania i programowania, projektowanie systemu internetowego www.


Plan studenckich praktyk zawodowych na rok akademicki 2007/2008

KIERUNEK INFORMATYKA

TERMIN
ETAP REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH
do 10.05.2007r
 • przedstawienie Pełnomocnikowi Rektora ds. praktyk studenckich propozycji przedsiębiorstw, w których studenci chcieliby odbywać praktyki oraz które umożliwiłyby im odbycie tejże praktyki zgodnie z obowiązującym Programem praktyk w okresie letnich wakacji 2006 r.
 • deklarowanie przez studentów miejsca odbywania praktyki
 • składanie zaświadczeń o zatrudnieniu przez studentów studiów niestacjonarnych, którzy chcą być zwolnieni z odbywania praktyk
12.05.2008r - 30.06.2008r
 • kierowanie studentów do wybranych przedsiębiorstw w celu odbycia praktyk
 • przygotowanie skierowań i umów prawnych
01.07.2008r - 30.09.2008r
 • okres odbywania praktyk przez studentów
01.10.2008r - 18.10.2008r
 • złożenie dzienników praktyk u Pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich
20.10.2008r - 30.11.2008r
 • rozliczenie praktyk przez Pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich
 • zaliczenie praktyk przez Pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich


Dokumenty do pobrania

Wersja DOC / Microsoft Word Regulamin studenckich praktyk zawodowych
Wersja DOC / Microsoft Word Załącznik nr 4 - Program studenckich praktyk zawodowych
Wersja DOC / Microsoft Word Plan studenckich praktyk zawodowych na rok akademicki 2007/2008


(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com