Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Kosmetologia
Kosmetologia ogólna
Techonologia kosmetyków
Psychokosmetologia
Kosmetologia stomatologiczna
Kosmetologia z masażem
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kierunki informatyczne
Kierunki Zdrowie i uroda
Geriatria i gerontologia
Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo


Kierunek: Pielęgniarstwo
Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarny (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku)
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat pielęgniarstwa
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem: 4815 w tym 2300 godz. kształcenia praktycznego
Liczba ECTS ogółem: 180

lub

Kierunek: Pielęgniarstwo
Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 lata)
Tryb studiów: stacjonarny weekendowy (zajęcia odbywają się od piątku
do niedzieli)
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat pielęgniarstwa
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem: 4815 w tym 2300 godz. kształcenia praktycznego
Liczba ECTS ogółem: 180


Umiejętności absolwenta

Kończąc kierunek Pielęgniarstwo absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, w tym będzie posiadał następujące umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia
  i zapobiegania chorobom;
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym
  i umierającym;
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
 • organizowania pracy własnej;
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania
  i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Równocześnie, absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Plan studiów

Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Nauczanie studenta obejmuje cztery grupy zajęć: nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki
w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauki w zakresie opieki specjalistycznej, w tym:

 • NAUKI PODSTAWOWE
 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Patologia
 • Badania fizykalne
 • Biochemia i biofizyka
 • Genetyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Zdrowie publiczne
 • Farmakologia
 • Radiologia

 • NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Prawo
 • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarski
 • Zdrowie publiczne

 • NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
 • Badania fizykalne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Promocja zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Dietetyka
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Zakażenia szpitalne, język migowy lub promocja zdrowia psychicznego*

* przedmioty do wyboru

 • NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Opieka paliatywna
 • Ratownictwo medyczne

Organizacja zajęć

Studia trwają 3 lata lub 3,5 roku w zależności od intensywności zajęć. Obejmują ten sam zakres kształcenia, czyli 4815 godzin zajęć, z czego 2300 to kształcenie praktyczne (1100 zajęcia praktyczne, a 1200 praktyki zawodowe). Program nauczania jest zgodny ze standardami kształcenia. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu. Uczelnia zapewnia studentom odpowiednio wyposażone sale.


Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu,
 • 1 fotografię typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)
 • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów
  o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com


Kontakt


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
ul. Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
e-mail: przemysl.wsiiz@gmail.com

Zapraszamy!


(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com