strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Protokł obrad Jury


Mi?ynarodowego Konkursu
Technologii Informacji


�pod hasłem

"Ochrona Srodowiska naturalnego,
zdrowia i dziedzictwa kulturowego"
Jury MKTI w składzie:
  W dniach od 25.05. do 05.06 2008 roku dokonało zgodnie z Regulaminem MKTI
oceny nadesłanych prac. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do oceny.
Jury Konkursu przy ocenie prac wzi? pod uwag?ast?j�ce kryteria: zgodno�?r /> z tematyk� konkursu, atrakcyjno�?jako�?nformacji, pomysł, technologia
i kompatybilno�?Celem konkursu było wykorzystanie fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej i technik multimedialnych w odzwierciedlaniu pi?a krajobrazu naturalnego, promocji zdrowego stylu �ycia, rozwoju niekonwencjonalnych !r?? energii, a tak�e dziedzictwa kulturowego - zabytkowych zespoł??rbanistycznych, architektury, sztuki profesjonalnej i ludowej.

  Komisja po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiła nie przyznawa?ul> nagr??natomiast przyznano wyr??enia w poszczeg??ch dziedzinach:


  �Fotografii Cyfrowej;

  1. Magdalena Korecka - wyr??enie,
  2. Barbara Zegarlicka - wyr??enie,
  3. Seweryn Si?zuch - wyr??enie,

  �Grafice Komputerowej;

  1. Anna Prajzner - wyr??enie,
  2. Barbara Lupa - wyr??enie,
  3. Mateusz Matys - wyr??enie.

  �In�ynierii strony WWW;

  1. Kamil Ciele?wyr??enie,
  2. Damian Ciele?wyr??enie,
  3. Bartosz G�gała - wyr??enie,

  �Animacji komputerowej i pokazie multimedialnym;

  1. Martyna Szajnar - wyr??enie,
  2. Paweł Bednarski - wyr??enie,
  3. Bartłomiej Podolec i Krzysztof Jasi?? - wyr??enie.

  �W dziedzinie filmu

  nie wyr??ono �adnej pracy.
  Protok??porz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach.


  Na tym protok??ako??no i podpisano:


  Sekretarz Komisji MKTI , Przewodnicz�cy Komisji MKTI

   mgr in�. Piotr Kisiel  ,   prof. nzw. Tadeusz Nuckowski
  Wy�sza Szkoła Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu
  Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu

  Redakcja tygodnika "�ycie Podkarpackie" i College Komputerowe SP


  ogłaszaj�

  MI?ZYNAROWOWY KONKURS
  TECHNOLOGII INFORMACJI


  �pod hasłem

  "Ochrona �rodowiska naturalnego,
  zdrowia i dziedzictwa kulturowego"  CELEM KONKURSU JEST ROZWIJANIE ZAINTERESOWA?MLODZIE�Y SZKOLNEJ, AKADEMICKIEJ I MIESZKA?? EUROREGIONU TEMATYK! OCHRONY PRZYRODY I KSZTALTOWANIA POSTAW EKOLOGICZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU FOTOGRAFII CYFROWEJ, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W ODZWIERCIEDLANIU PI?NA KRAJOBRAZU NATURALNEGO, PROMOCJI ZDROWEGO STYLU �YCIA, ROZWOJU NIEKONWENCJONALNYCH �R?EL ENERGII, A TAK�E DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - ZABYTKOWYCH ZESPOL? URBANISTYCZNYCH, ARCHITEKTURY, SZTUKI PROFESJONALNEJ I LUDOWEJ.


  Ze wzgl? na du�e zainteresowanie konkursem uczni??zk??odstawowych organizator postanowił zmieni?egulamin i umo�liwi?czniom szk??odstawowych wzi?e udziału w konkursie.  R E G U L A M I N       M K T I

  • Organizacja Konkursu

   Organizatorem Konkursu jest: Wy�sza Szkoła Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu, Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu, College Komputerowe SP w Przemy�lu oraz Redakcja tygodnika "�ycie Podkarpackie" przy merytorycznym wsparciu i pod nadzorem pracownik??aukowo-dydaktycznych tut. Uczelni.

  • Patronat :

   • ANDRZEJ ZAPALOWSKI - Poseł Parlamentu Europejskiego
   • PIOTR TOMA?KI - Poseł na Sejm RP,
   • ZYGMUNT CHOLEWI?KI - Marszałek wojew??wa podkarpackiego.

  • Patronat medialny :

   • Telewizja Polska Oddział Rzesz??/strong>
   • Tygodnik "�ycie Podkarpackie",
   • Radio Rzesz??/strong>

  • Warunki uczestnictwa

   W konkursie mog� uczestniczy?br/>
   • uczniowie szk??odstawowych,

    szk??imnazjalnych i zasadniczych z wojew??wa podkarpackiego, kt?? zostan� rekomendowani przez szkoł?/li>
   • uczniowie szk??onadgimnazjalnych i studenci oraz mieszka??z wojew??w: podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego,
   • studenci i zainteresowani mieszka??z wojew??w: lwowskiego i preszowskiego.

   Ka�dy uczestnik mo�e nadesła?ub zło�y? zapisie cyfrowym wraz z wypełnion� Kart� Zgłoszenia (do pobrania ze strony - www.wsiiz.edu.pl) prace, tylko z jednej dowolnie wybranej dziedziny:

   • grafiki komputerowej - 5 prac,
   • fotografii cyfrowej - 5 prac,
   • animacji komputerowej - film animowany lub dynamiczny pokaz min. ł0 slajd??/strong>
   • programowania witryn www - witryna z 5 zakładkami,
   • reporta� multimedialny - czas emisji max. 10 min.

   Uczestnicy wykonuj� samodzielnie prace (zadania) w domu lub szkole, poprzez swoje dzieła promuj�c, m.in. ciekawe zabytki i przedsi?i?a w swoim otoczeniu z zakresu ochrony �rodowiska oraz działania zwi�zane: �wiatowym Dniem Zdrowia - 7 kwietnia, Dniem Ziemi - 22 kwietnia, �wiatowym Dniem bez Papierosa - ł1 maja i inne osi�gni?a i prace z tego zakresu. Autorzy mog� korzysta? wszelkiej pomocy opiekun??nie prowadz�cej jednak bezpo�rednio do rozwi�zania zadania.

   W wyznaczonym terminie uczestnik przesyła sam lub za po�rednictwem szkoły lub uczelni no�nik cyfrowy (kr��ek CD) z pracami z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres: Wy�sza Szkoła Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu
   ul. J. Słowackiego 85, ł7-700 Przemy�l
  • Termin składania prac (data stempla) - 15 maja 2008 r.

  • Finał konkursu - �wiatowy Dzie?hrony �rodowiska - 5 czerwca 2008r

   1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu, w składzie:

    • pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ w Przemy�lu,
    • przedstawiciel Redaktora Naczelnego tygodnika "�ycie Podkarpackie",
    • przedstawiciel TVP SA O/ Rzesz??/li>
    • wykładowca z College Komputerowe SP w Przemy�lu,
    • przedstawiciel Fundacji Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich.

   2. Jury ustali list?ankingow� tw??w prac i wyda finalistom dyplomy oraz przydzieli nagrody ufundowane przez sponsor??z nast?j�cych dziedzin:

    • grafiki komputerowej
    • animacji komputerowej
    • fotografii cyfrowej
    • in�ynierii oprogramowania witryn
    • multimedialny reporta� cyfrowy

   3. Wyr??one prace b? prezentowane okresowo na stronach internetowych: Wy�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu www.wsiiz.edu.pl -> "Mi?ynarodowy Konkurs Technologii Informacji".

   4. Wyniki Konkursu b? podane w Internecie na stronach organizatora:�Wy�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu www.wsiiz.edu.pl -> "Mi?ynarodowy Konkurs Technologii Informacji", Fundacji Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu oraz Redakcji tygodnika "�ycie Podkarpackie" oraz w TVP i lokalnej prasie.

   5. Ogłoszenie wynik??onkursu i autorska prezentacja nagrodzonych prac - 5 czerwca 2008r, w MI?ZYNARODOWYM DNIU OCHRONY �RODOWISKA o godzinie 10.00 w Centrum Kulturalnym w Przemy�lu, ul. S. Konarskiego 9, podczas II Mi?ynarodowej Plenarnej Sesji Naukowej pod hasłem "�rodowisko i technologie informatyczne a zdrowie człowieka".


  • Postanowienia dodatkowe

   1. Fotografie cyfrowe powinny zawiera? opisie nazw?iejscowo�ci, w kt?? wykonano zdj?e, i dat?ego wykonania. Format zdj?a (pracy) nie mo�e by?niejszy ni� 800x600 pikseli przy rozdzielczo�ci, co najmniej 96 dpi - szczeg??e wymagania na stronie www.wsiiz.edu.pl.
   2. Wzi?e udziału w konkursie jest r??znaczne z o�wiadczeniem, i� nadesłane prace zostały wykonane samodzielnie przez nadsyłaj�cego i nie naruszaj� praw autorskich os??rzecich, a ich tre�?ie narusza d??osobistych os??kt??zostały na nich przedstawione oraz innych d??prawnie chronionych.
   3. Organizatorzy zastrzegaj� sobie prawo bezpłatnego reprodukowania zgłoszonych do konkursu prac w mediach.
   4. Podpisanie Karty zgłoszenia jest r??znaczne z przyj?em warunk??iniejszego regulaminu.

  • Informacje organizacyjne

   1. Szczeg??e pytania dot. tre�ci prac, wymog?? spraw organizacyjnych konkursu prosz?ierowa?a skrzynk?nternetow� konkurs@wsiiz.edu.pl lub kcollege@poczta.onet.pl.
   2. Serdecznie zapraszam zainteresowanych mieszka?? Regionu (nawet osoby bardzo dojrzałe tzw. III wieku) do wzi?a udziału w Konkursie. Jednocze�nie �ycz?iele rado�ci, sukces??zdobycia gł??ch - bardzo warto�ciowych - nagr??fundowanych przez sponsor??/li>
   3. Celem zwi?zenia liczby cennych nagr?? nagrodzonych, zach?m wszystkie osoby do przekazywania darowizny na rzecz "Fundacji Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu" (nr konta podany na www.wsiiz.edu.pl). Osoby pragn�ce zgł??owoczesne TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE, do podj?a studi??strong> stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku Informatyka w specjalno�ciach: multimedia i grafika komputerowa, informatyka stosowana, in�ynieria programowania,� in�ynieria ochrony i zarz�dzania informacj�, IT w administracji i gospodarce, nauczycielska ze specjalizacj� (informatyka z j?kiem angielskim lub informatyka z matematyk�) w Wy�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu (pocz�tek zaj?od 1.10.08.), albo od 15.09.08. w 4 semestralnym Studium Informatyki - College Komputerowe SP w Przemy�lu. Ponadto zapraszam osoby zainteresowane ochron� zdrowia na studia o kierunku Piel?iarstwo z bardzo ciekawymi specjalno�ciami.
   4. Do rozpropagowania nowych technologii informacyjnych, idei Konkursu i niniejszego Regulaminu zach?m patronat medialny, dyrektor??zk??J.M. Rektor??czelni i nauczycieli Technologii informacji oraz student??przyjaci??y�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu - wszystkie jednostki z ni� wsp??acuj�ce.
  W imieniu Organizatora Konkursu

  Stanisław Krzy�ak
  Prorektor WSIiZ w Przemy�lu
  Dokumenty do pobrania
(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com