strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.
Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019
Zarzdzenie Nr 04/07/08

Rektora Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu
z dnia 15.03.2008r.


w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009
dla studentw studiw stacjonarnych i niestacjonarnych
w Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania w Przemylu


Dziaajc na podstawie 10 pkt 2 Regulaminu studiw Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu, ustalam nastpujc organizacj roku akademickiego 2008/2009:

1. semestr zimowy od 01.10.2008 do 13.02.2009
w tym:
• zajcia dydaktyczne od 04.10.2008 do 21.12.2008
• ferie zimowe od 22.12.2008 do 04.01.2009
• zajcia dydaktyczne od 05.01.2009 do 25.01.2009
zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza od 26.01.2009 do 08.02.2009
• przerwa midzysemestralna od 09.02.2009 do 13.02.2009
• sesja poprawkowa od 14.02.2009 do 31.03.2009
2. semestr letni od 14.02.2009 do 20.09.2009
w tym:
• zajcia dydaktyczne od 14.02.2009 do 07.04.2009
• ferie wiosenne od 08.04.2009 do 15.04.2009

• zajcia dydaktyczne

od 16.04.2009 do 14.06.2009
letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza od 15.06.2009 do 30.06.2009
• jesienna sesja poprawkowa od 01.09.2009 do 27.09.2009
3. ustala si nastpujce dni wolne od zaj dydaktycznych:
• 10.11.2008r.
• 30.04.2009r.Dokumenty do pobrania

Wersja PDF / Adobe Zarzdzenie Nr 04/07/08 Rektora Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu z dnia 15.03.2008r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009 dla studentw studiw stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania w Przemylu

Zarzdzenie Nr 05/06/07

Rektora Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu
z dnia 01.02.2007r


w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008
dla studentw studiw stacjonarnych i niestacjonarnych
w Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania w Przemylu


Dziaajc na podstawie 10 pkt 2 Regulaminu studiw Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu, ustalam nastpujc organizacj roku akademickiego 2007/2008:

1. semestr zimowy od 01.10.2006 do 15.02.2007
w tym:
• zajcia dydaktyczne od 02.10.2006 do 18.12.2006
• ferie zimowe od 19.12.2006 do 02.01.2007
• zajcia dydaktyczne od 03.01.2006 do 27.01.2007
zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza od 28.01.2006 do 10.02.2007
• przerwa midzysemestralna od 11.02.2006 do 15.02.2007
• sesja poprawkowa od 16.02.2006 do 31.03.2007
2. semestr letni od 16.02.2007 do 20.09.2007
w tym:
• zajcia dydaktyczne od 16.02.2007 do 18.03.2007
• ferie wiosenne od 19.03.2007 do 26.03.2007

• zajcia dydaktyczne

od 27.04.2007 do 15.06.2007
letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza od 16.06.2007 do 30.06.2007
• jesienna sesja poprawkowa od 01.09.2007 do 27.09.2007
3. ustala si nastpujce dni wolne od zaj dydaktycznych:
• 02.11.2007r.
• 02.05.2008r.Dokumenty do pobrania

Wersja DOC / Microsoft Word Zarzdzenie nr 05/06/07 Rektora WSIiZ w Przemylu z dnia 01.02.2007r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008 dla studentw studiw stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania w PrzemyluZASADY DYPLOMOWANIA
DLA STUDENTW
WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I ZARZDZANIA W PRZEMYLU 1. ZAGADNIENIA OGLNE

  1. Niniejsze opracowanie zawiera zbir informacji dotyczcych procesu dyplomowania.
  2. Wykonanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego s podstaw do nadania tytuu zawodowego inyniera.
  3. Promotorem i recenzentem pracy dyplomowej na kierunku Informatyka mog by tylko pracownicy posiadajcy wyksztacenie Informatyczne bd uprawiajcy t dyscyplin.
  4. Jeden promotor moe prowadzi jednoczenie maksymalnie 17 prac dyplomowych.

 2. REGULAMINOWE UWARUNKOWANIA PROCESU DYPLOMOWANIA

 3. Poniej zamieszczono paragrafy z Regulaminu Studiw WSIiZ odnoszce si do procesu dyplomowania:

  39
  1. Student wykonuje prac dyplomow pod kierunkiem upowanionego przez dyrektora instytutu nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu lub stopie naukowy. Wybr seminarium pozostawia si studentowi zgodnie z jego zainteresowaniami naukowymi. W wyjtkowych wypadkach dyrektor instytutu moe skierowa studenta do wyznaczonego seminarium.
  2. Tematy prac dyplomowych podlegaj zatwierdzeniu przez kolegium rektorskie.
  3. Temat pracy dyplomowej powinien by ustalony na rok przed planowanym zakoczeniem studiw.
  4. Oceny prac dyplomowych dokonuje opiekun (promotor) oraz jeden recenzent wyznaczony przez dyrektora instytutu zgodnie ze skal okrelon w 32.
  5. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego dokonuje dyrektor instytutu, po zasigniciu opinii drugiego recenzenta.

  40
  1. Studenci zobowizani s zoy prac dyplomow najpniej do 30 wrzenia w roku koczcym studia.
  2. W wyjtkowych przypadkach student moe uzyska zgod na zoenie pracy dyplomowej w pniejszym terminie w przewidzianym, jeli w terminie przewidzianym regulaminem zoy wszystkie egzaminy, zaliczy praktyk i zajcia przewidziane programem studiw. Decyzj podejmuje dyrektor instytutu.
  3. Daty obron prac dyplomowych uzgadniane s ze studentami na dwa miesice przed planowanymi terminami.
  4. Student zobowizany jest zoy prac dyplomow na miesic przed planowanym terminem obrony.

  41
  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
   1. Zdanie wszystkich egzaminw i zalicze z przedmiotw i praktyk objtych programem studiw oraz wypenienie limitu zaj fakultatywnych.
   2. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
  2. Egzamin dyplomowy jest ustny.
  3. Egzamin odbywa si przed komisj powoan przez dyrektora instytutu. W skad komisji wchodz: przewodniczcy, promotor, recenzent oraz ewentualnie nauczyciel akademicki, reprezentujcy dziedziny wiedzy podstawowej dla kierunku studiw i specjalizacji dyplomanta.
  4. Przy ocenie wynikw egzaminu stosuje si skal ocen okrelon w 32.

  42
  1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystpienia do niego, dyrektor instytutu w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny.
  2. Przystpienie do egzaminu dyplomowego w drugim terminie jest patne. Wysoko wpaty ustalana jest przez kanclerza.
  3. Niezdanie egzaminu dyplomowego w drugim terminie skutkuje wydaniem decyzji o skreleniu studenta z listy
  4. Ostateczny termin skadania egzaminu dyplomowego upywa z dniem 31 sierpnia nastpnego roku akademickiego.

  43
  1. Podstaw obliczania ostatecznego wyniku studiw s:
   1. rednia ocen uzyskanych z egzaminu w cigu caego okresu studiw.
   2. Ocena pracy dyplomowej.
   3. Ocena egzaminu dyplomowego.
  2. Wynik studiw stanowi sum: 0,7 oceny wymienionej w pkt.1, 0,15 oceny wymienionej w pkt.2 oraz 0,15 oceny wymienionej w pkt.3.
  3. W dyplomie ukoczenia studiw wyszych stosuje si ostateczny wynik studiw wyrwnany do penej oceny zgodnie z zasad:
   1. dostateczny
   2. dobry
   3. bardzo dobry
  4. Wyrwnanie do penej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zawiadczeniach okrela si wynik rzeczywisty obliczony jak w ust.1.
  5. Absolwent otrzymuje dyplom w terminie 30 dni od zoenia egzaminu dyplomowego.
  6. Wrczenie dyplomw ma charakter uroczysty.

 4. WYTYCZNE OBOWIZUJCE PRZY PISANIU PRACY DYPLOMOWEJ (INYNIERSKIEJ,LICENCJACKIEJ)


 5. WYMOGI EDYTORSKIE

  Praca dyplomowa powinna by napisana na biaym papierze i spenia nastpujce wymagania:
  • Format papieru - A4
  • Czcionka - Times New Roman,
  • Wielko czcionki - 12 pkt
  • Odstp miedzy wierszami - 1,5 wiersza
  • Marginesy: 2,5 cm (grny, dolny, lewy, prawy), na opraw: 1 cm
  • Naley stosowa justowanie, akapity, numeracje stron (stopka, wyrwnanie do prawej - pierwsz stron pracy jest strona tytuowa).
  • Kady rozdzia powinien rozpoczyna si od nowej strony, tytuy rozdziaw piszemy pogrubionymi literami, czcionka 14 pkt. Tytuy podrozdziaw piszemy pogrubion czcionk 12 pkt.
  • Przypisy naley umieszcza na dole strony, do ktrej si odnosz, wielko czcionki 10 pkt.
  • Zalecana objto pracy: ok.70 stron.
  • Praca dyplomowa winna skada si z nastpujcej treci: strony tytuowej (wg wzoru), spisu treci, streszczenia, wstpu, rozdziaw i podrozdziaw, zakoczenia, bibliografii.

  1. STRESZCZENIE - naley umieci w nim podstawowe informacje o pracy ze szczeglnym uwzgldnieniem wkadu wasnego. Opisa krtko: cel, gwne tezy, wyniki i wnioski, (streszczenie w jzyku polskim i angielskim),
  2. WSTP - powinien zawiera: metodyk pracy, okrelenie celu, przedmiotu pracy oraz krtk charakterystyk poszczeglnych rozdziaw.
  3. PRZYPISY - powinny zawiera nastpujce elementy:
   a) nazwisko i imi
   b) tytu ksiki
   c) miejsce wydania
   d) rok wydania
   e) nr strony np.
   1. Skrzypek M., Towaroznawstwo oglne, Przemyl 2005, s. 125.
   Jeeli powoujemy si na pozycj wymienion w przypisie bezporednio poprzedzajcym, stosujemy okrelenie - Tame, np.
   2. Tame, s. 125.
   Jeeli powoujemy si na pozycj, ktra bya ju cytowana wczeniej podaje si:
   3. Skrzypek M., op. cit., s. 125.
   Jeeli w publikacji przytoczono wczeniej kilka pozycji tego samego autora, wwczas naley poda: nazwisko, inicja imienia, pocztek tytuu pracy z wielokropkiem i numery stron np.
   4. Skrzypek M., Towaroznawstwo.., op. cit., s. 125
   Jeeli powoujemy si na artyku w czasopimie, wwczas stosujemy nastpujcy przypis
   5. widerki B., Antypedagogika - rewolucja w naukach o wychowaniu, Spoeczestwo otwarte, 1992, nr 4, s. 38-40 (przed nr 4 moe by jeszcze t. 2)
   Jeeli powoujemy si na opracowanie, ktre jest w pracy zbiorowej, wwczas w przypisach piszemy:
   6. Wooszyn S., System owiaty i nauczyciel, [w:] Suchodolski S. (red), Pedagogika, Warszawa 1980, s. 55-58.
  4. W pracy naley poda: tytu tabeli, wykresu, rysunku oraz ich rda pochodzenia,
  5. ZAKOCZENIE - powinno zawiera uwagi kocowe i wnioski dotyczce tematu pracy (min. 1 strona)
  6. BIBLIOGRAFIA - powinna zawiera nastpujce elementy:
   a) imi i nazwisko autora,
   b) tytu ksiki,
   c) miejsce wydania,
   d) rok wydania np.
   1. Nowak S., Zarzdzanie jakoci. Teoria i praktyka, Gliwice 2002.
   2. Begg D., Fischer S., Dortmbusch R., Makroekonomia, Warszawa 1999.
  7. SPIS TABEL
  8. SPIS WYKRESW
  9. SPIS RYSUNKW
  10. ANEKS powinien zawiera zaczniki


  WYMAGANIA STAWIANE PRACY DYPLOMOWEJ

  Prace dyplomowe musz odpowiada wysokiemu poziomowi merytorycznemu z moliwoci wykorzystania produktu naukowego dla wdroenia w gospodarce, skierowaniu do dalszych bada, rozszerzenia projektw badawczych, itp..
  Wyrniona praca dyplomowa powinna umoliwi studentowi dalsz realizacj kariery naukowej, m.in. poprzez prowadzenie bada na potrzeby Przemyla i regionu, rwnie w innych uczelniach przy podjciu studiw II-go stopnia.
  Przy pisaniu pracy dyplomowej naley tworzy mechanizmy do wypracowania wasnych rodkw finansujcych uczelni z innych rde, poprzez sprzeda produktw naukowych, bada, patentw oraz wykorzystanie opracowa w macierzystej uczelni w laboratoriach, pracowniach technicznych jako pomoce naukowe.
  Naley propagowa wszystkie innowacyjne prace dyplomowe, mogce ksztatowa pozytywny wizerunek uczelni.


 6. REALIZACJA PRACY DYPLOMOWEJ:

 7. Student realizuje prac dyplomow w ramach seminarium dyplomowego, konsultacji oraz kontroli postpw, ktrej dokonuje promotor.
  Celem seminarium dyplomowego jest kontrola postpw i pomoc w realizacji pracy dyplomowej w ostatniej fazie jej powstawania. W ramach prowadzonego przez dowiadczonego nauczyciela akademickiego seminarium dyplomant powinien uzyska wiedz na temat: zasad pisania pracy; dokumentowania wynikw eksperymentw; odwoywania si do literatury, redagowania opracowa technicznych itp. a przede wszystkim nauczy si prezentowa wyniki swojej pracy i poddawa je publicznej dyskusji. Zadaniem opiekuna pracy jest ukierunkowanie sposobu mylenia studenta i pomoc we wszystkich wanych momentach, w ktrych naley podejmowa decyzje, stawia tezy, planowa eksperymenty. Prowadzenie pracy odbywa si poprzez regularne konsultacje, do ktrych zobowizany jest zarwno student jak i opiekun pracy.


 8. DOPUSZCZENIE STUDENTA DO OBRONY:

 9. Student zobowizany jest zoy prac dyplomow do:
  1. koca lutego - na studiach koczcych si semestrem zimowym,
  2. koca czerwca - na studiach koczcych si semestrem letnim.

  Miesic przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej, student jest zobowizany zoy w Dziale Toku Studiw:
  1. prac dyplomow w trzech egzemplarzach w twardej oprawie z nadrukiem "PRACA DYPLOMOWA" - inynierska w kolorze zielonym, licencjacka w kolorze bordowym, (w tym jeden egzemplarz do akt drukowany dwustronnie).
  2. na stronach tytuowych kadego egzemplarza pracy musi znajdowa si potwierdzenie promotora o zatwierdzeniu pracy,
  3. jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, (pyta CD, opisana w kopercie przyklejona na kocowej okadce pracy dwustronnej do akt),
  4. streszczenie w jzyku polskim i angielskim,
  5. owiadczenie o samodzielnym pisaniu pracy,
  6. kart obiegow, zawierajc potwierdzenie rozliczenia si z opat za czesne, praktyk oraz z bibliotek,
  7. indeks i kart egzaminacyjn (ze wszystkimi wpisami i datami),
  8. 5 zdj o formacie 4,5x6,5 (jedno podpisane),
  9. legitymacj studenck,
  10. dowd wniesienia opaty za dyplom w kwocie 60 z.
  11. kart ewidencyjn pracy dyplomowej, podpisan przez promotora (zacznik nr 4)
  12. w przypadku pisania pracy zbiorowej, kady student skada oddzielny egzemplarz pracy z dokadnym zaznaczeniem w spisie treci rozdziaw pisanych przez siebie.


 10. EGZAMIN DYPLOMOWY:

 11. Egzamin dyplomowy odbywa si przed komisj powoan przez Rektora, w skadzie:
  • przewodniczcy,
  • promotor,
  • recenzent,
  • czonek komisji (nauczyciel akademicki reprezentujcy przedmioty techniczne zgodne ze specjalnoci dyplomanta)

  Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje dwie czci:
  1. obron pracy dyplomowej, ktra obejmuje:
   • prezentacj pracy przy uyciu projektora multimedialnego,
   • przedstawienie opinii o pracy przez promotora i recenzenta,
   • dyskusji prezentowanej pracy, w ktrej dyplomant powinien obroni tezy pracy, zastosowane rozwizania, odpowiedzie na pytania i zarzuty zawarte w opiniach oraz na pytania osb uczestniczcych w obronie.
  2. egzamin dyplomowy - odbywa si bezporednio po obronie pracy. Student powinien odpowiedzie na dwa pytania zadane przez komisj. Pytania te nie mog dotyczy problematyki zwizanej z prac dyplomow.

  Ostateczny wynik ukoczenia studiw obliczany jest zgodnie z 43 Regulaminu studiw WSIiZ w Przemylu.

Zaczniki:
 1. Wersja DOC / Microsoft WordStrona tytuowa pracy dyplomowej
 2. Wersja DOC / Microsoft WordWzr protokou oceny pracy dyplomowej
 3. Wersja DOC / Microsoft WordWzr protokou komisji egzaminacyjnej pracy dyplomowej
 4. Wersja DOC / Microsoft WordKarta ewidencyjna pracy dyplomowej
 5. Wersja DOC / Microsoft WordKarta zgoszenia tematu pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Kolegium rektorskie
 6. Wersja DOC / Microsoft WordOwiadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej

Wersja DOC / Microsoft WordZASADY DYPLOMOWANIA DLA STUDENTW WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I ZARZDZANIA W PRZEMYLU (zmiany 01.12.2007 rok)Zarzdzenie Nr 01/08/09
Rektora Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu
z dnia 01.10.2008r.

w sprawie ustalenia terminw obron prac dyplomowych oraz opat za drugi termin w roku akademickim 2008/2009.


Dziaajc na podstawie 42 Statutu Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Przemylu, zarzdzam co nastpuje,

1

 • Pierwszy termin obrony pracy dyplomowej trwa bdzie od 16.02.2009r. do 30.06.2009r.

 • Drugi termin obrony pracy dyplomowej trwa bdzie od 01.07.2009r. do 31.08.2010r.

 • 2

  Pierwszy termin jest bezpatny.
  3

  Student moe przystpi do I terminu obrony pracy dyplomowej we wczeniejszym terminie po uzyskaniu zgody Rektora.
  4

  Opata za egzamin dyplomowy w drugim terminie wynosi 500 z.

  5

  Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


  Dokumenty do pobrania

  Wersja DOC / Microsoft Word Zarzdzenie Nr 01-08-09- w sprawie terminw obron i opat za prac dyplomowa z 01.10.08r.doc z dnia 01.10.2008r.w sprawie ustalenia terminw obron prac dyplomowych oraz opat za drugi termin w roku akademickim 2008/2009.  REGULAMIN STUDIW
  WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I ZARZDZANIA
  W PRZEMYLU  Dokumenty do pobrania

  Wersja DOC / Microsoft Word REGULAMIN STUDIW WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I ZARZDZANIA W PRZEMYLU


  (c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
  Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com