strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

SYSTEM PUNKT?W ECTS

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


REGULAMIN SYSTEMU PUNKTOWEGO ECTS

Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
z siedzib? w Przemyślu


Ogólne założenia Europejskiego Systemu Transferu Punkt?w ECTS

European Credit Transfer System - ECTS - jest to zbi?r procedur, które zostały opracowane przez Komisji Europejskiej, gwarantujicych zaliczanie studi?w krajowych i zagranicznych, do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni. Komisja Europejska promuje w ten spos?b wsp?prac? pomi?dzy uczelniami w zakresie wymiany student?w. Europejski System Transferu Punkt?w jest z powodzeniem wprowadzany w wielu szkołach wy?szych polskich oraz w krajach Europy Zachodniej. Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowa? prawnych i organizacyjnych dotycz?cych organizacji studi?w, dzi?ki czemu studenci, kt?rzy pragn? podji? lub kontynuowa? studia na uczelniach zagranicznych b?d? mogli to czyni?. System ECTS ma przynie?? efekty nie tylko studentom wyje?d?ajicym na uczelnie zagraniczne, ale umo?liwia r?wnie? wymian? student?w mi?dzy polskimi uczelniami, które wdro?y?y ECTS. Dzi?ki wdro?eniu ECTS mo?liwe jest podjicie studi?w na polskiej uczelni student?w zagranicznych.

Program ECTS, który jest cz?ci? programu Socrates - Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pe?nego uznawania okresu studi?w odbywanych za granic? i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdro?enie na Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Przemyślu, zrealizowano z myśl? o usprawnieniu wymiany student?w z Uczelniami zagranicznymi.

 1. Wy?sza Szkoła Informatyki i Zarz?dzania w Przemyślu uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu Punkt?w (European Credit Transfer System - ECTS).
 2. System punktowy oceny post?p?w w nauce, który odpowiada standardom ECTS obowi?zuje w Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Przemyślu.
 3. Rejestracja studenta na ka?dy nowy rok akademicki uprawnia go do udzia?u we wszystkich formach zaji? dydaktycznych oraz do zaliczania przedmiot?w, które s? ujite w Ramowym Programie Studi?w.
 4. W Ramowym Planie Studi?w zawarty jest wykaz obowi?zkowych przedmiot?w nauczania w uk?adzie semestralnym z pe?nym wymiarem godzinowym, wykaz egzamin?w i innych obowi?zk?w dydaktycznych oraz liczba punkt?w ECTS dla ka?dego przedmiotu.
 5. Wszystkie obowi?zujice przedmioty nauczania, zawarte w Ramowym Planie Studi?w, podlegaji ocenie w systemie punktowym ECTS.
 6. Punkty ECTS uzyskuje student wy??cznie w wyniku zaliczenia przedmiotu nauczania objitego punktacji.
 7. ??czna liczba punkt?w, kt?ra jest przyporz?dkowana wszystkim przedmiotom nauczania, w tym zajiciom praktycznym i praktykom zawodowym, w ka?dym roku akademickim wynosi 60. Pozytywne zaliczenie ka?dego przedmiotu oznacza uzyskanie odpowiedniej liczby punkt?w.
 8. Ka?dorazowo potwierdzenie liczby uzyskanych punkt?w ECTS jest rejestrowane w aktach osobowych studenta, na podstawie uzyskanych zalicze? z obowi?zkowych zaji? dydaktycznych, w terminach ustalonych przez pe?nomocnika rektora.
 9. Ka?demu przedmiotowi w danym roku akademickim przyporz?dkowana zostaje liczba punkt?w (P). Liczba punkt?w przyporz?dkowanych przedmiotom nauczania jest liczb? ca?kowit?.
 10. W przypadku przedmiotu, którego program nauczania realizowany jest przez kilka semestr?w, liczba punkt?w przypisana ca?emu przedmiotowi jest sum? punkt?w, jakie zostały przypisane przedmiotowi w poszczególnych semestrach.
 11. Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiot?w nauczania w danym semestrze nast?puje nie p?niej, ni? do ko?ca sesji egzaminacyjnej, kt?ra ko?czy semestr. Okresem rozliczeniowym dla punkt?w ECTS jest rok akademicki, w zakresie wszystkich przedmiot?w nauczania.
 12. Przedmiotom zaliczanym na innych kierunkach i uczelniach, punkty przypisuje pe?nomocnik rektora, zgodnie z zasadami przyjitymi w niniejszym Regulaminie oraz uchwa?ami Rady Instytutu. Podczas przypisywania punkt?w ECTS w takich przypadkach, obowi?zuji tabele punkt?w dla danego kierunku na uczelni macierzystej.
 13. Student uzyskuje prawo do rejestracji na kolejny rok studi?w, je?li ??czna liczba punkt?w ECTS jest r?wna liczbie 60*r, gdzie < r > oznacza numer poprzedzajicego roku studi?w.
 14. Dozwolony deficyt punkt?w po ka?dym semestrze oraz po roku ustala Rada Instytutu. W wyniku przekroczenia dopuszczalnego deficytu punkt?w, pe?nomocnik rektora podejmuje decyzji zgodnie z regulaminem studi?w.
 15. Student, który przerwa? studia lub zosta? skre?lony z powodu niedostatecznych post?p?w w nauce, a uzyska? nie mniej ni? 60 punkt?w ECTS w roku akademickim, ma prawo je wznowi?.
 16. Decyzji umo?liwiajic? wznowienie studi?w podejmuje rektor, okre?lajic jednocze?nie warunki wznowienia.
 17. Ubieganie si? o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, po spe?nieniu innych warunk?w okre?lonych Regulaminem Studi?w, uprawnia studenta w momencie uzyskania 180 punkt?w ECTS ( 3-letnie studia Licencjacie) i 210 punkt?w ECTS (3,5 - letnie studia In?ynierskie).


Regulamin Systemu Punktowego Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania w Przemyślu, na kierunek Stosunki Mi?dzynarodowe, zosta? zatwierdzony na posiedzeniu Senatu WSIiZ Uchwa?? nr 14/2005 z dnia 26.02.2005 r.


(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com