Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION


PRZESZKOLENIE WOJSKOWE

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Nowy system pozwala wybrać jedną z dróg odbycia przeszkolenia wojskowego:


 • Po studiach (na nowych dogodniejszych niż dotychczas zasadach w jednostce wojskowej):
  Absolwenci szkół wyższych, którzy nie skorzystają z nowej możliwości przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, po ich ukończeniu mogą być powołani nie póˇniej niż w ciągu osiemnastu miesięcy do odbycia przeszkolenia wojskowego w wymiarze trzech miesięcy. Nowością tego rozwiązania w stosunku do aktualnie obowiązującego systemu, będzie skrócenie o trzy miesiące czasu trwania przeszkolenia wojskowego oraz skrócenie o osiemnaście miesięcy okresu, w którym możliwe jest powołanie absolwenta do służby wojskowej.
 • W trakcie studiów:
  Założenia nowego systemu przewidują umożliwienie studentom ochotnikom, na ich życzenie, odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów w dwóch oddzielnych etapach:
  • pierwszy etap - zaliczenie przysposobienia obronnego na uczelni polega na odbyciu przysposobienia obronnego w trakcie studiów, realizowanego w formie samokształcenia. Treści nauczania przysposobienia obronnego obejmują szeroko pojętą wiedzę obronną i problematykę bezpieczeństwa państwa. Etap ten będzie kończył się egzaminem testowym (również egzamin poprawkowy i komisyjny), z wpisem do indeksu. Niezdanie egzaminów nie ma wpływu na zaliczenie semestru.
  • drugi etap - odbycie przeszkolenia wojskowego w jednostce wojskowej realizowany będzie w formie przeszkolenia wojskowego zakończonego egzaminem, trwającego do sześciu tygodni i odbywającego się w jednym nieprzerwanym okresie w wytypowanych jednostkach wojskowych w czasie studiów w wakacyjnej przerwie międzysemestralnej (według ustaleń z zainteresowanymi - w miarę możliwości). Studenci, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie studiów będą zwalniani ze służby i przenoszeni do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego. Studenci, którzy odbędą przysposobienie obronne, ale nie zostaną powołani do odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, będą przenoszeni do rezerwy z dniem stania się absolwentem szkoły wyższej

Podstawa prawna

ZASADY POWOŁYWANIA ORAZ PRZEZNACZANIA POBOROWYCH - STUDENTÓW DO ODBYCIA PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO

(stan prawny na 28.09.2004 r.)
 1. Student może być powołany do odbycia przeszkolenia, jeżeli spełnił następujące warunki:
  • odbył przysposobienie obronne i zdał egzamin
  • złożył nie póˇniej niż w terminie 1 miesiąca od dnia zdania egzaminu udokumentowany wniosek do właściwego komendanta WKU o powołanie go do odbycia tego przeszkolenia
  • przeznaczony przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia przeszkolenia wojskowego
  Studentom, którzy zgłoszą się do pełnienia służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych przysługuje pierwszeństwo odbycia przeszkolenia wojskowego

 2. Przeznaczenie:
 3. Wojskowy Komendant Uzupełnień przeznacza do odbycia przeszkolenia wojskowego:
  • w pierwszej kolejności studentów - ochotników, którzy zgłosili chęć do pełnienia służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
  • w następnej kolejności pozostałych studentów - ochotników
  Przeznaczanie studenta do odbycia przeszkolenia wojskowego:
  • potrzebami uzupełniowymi Sił Zbrojnych
  • terytorialnym gromadzeniem rezerw osobowych na potrzeby służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  a ponadto:
  • predyspozycjami zdrowotnymi i psychofizycznymi
  • zbieżnością kierunku studiów z kierunkiem szkolenia wojskowego
  • wyuczonym zawodem
  • posiadanymi kwalifikacjami i zainteresowaniami przydatnymi w wojsku

 4. Przeszkolenie wojskowe:
  1. studentów:
  2. Studenci przeznaczeni podlegają powołaniu do odbycia przeszkolenia w okresie przerwy wakacyjnej następującej po drugim roku studiów wyższych zawodowych oraz po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych:
   • okres przeszkolenia ( turnus ) trwa do 6 tygodni
   • żołnierzy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe i zdali egzamin końcowy, zwalnia się i przenosi do rezerwy w stopniu wojskowym kaprala
   • żołnierzy, którzy nie zdali egzaminu, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu szeregowego
  3. absolwentów:
  4. Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych odbywa się w jednostkach wojskowych w wymiarze do 3 miesięcy. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie póˇniej niż w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia, w którym stali się absolwenatmi szkół wyższych.Dokumenty do pobrania
Wersja DOC / Microsoft Word Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów (do złożenia w WKU)
(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com