Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATIONRekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Protokł obrad Jury


Mi?ynarodowego Konkursu
Technologii Informacji


�pod hasłem

"Ochrona Srodowiska naturalnego,
zdrowia i dziedzictwa kulturowego"
Jury MKTI w składzie:
  W dniach od 25.05. do 05.06 2008 roku dokonało zgodnie z Regulaminem MKTI
oceny nadesłanych prac. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do oceny.
Jury Konkursu przy ocenie prac wzi? pod uwag?ast?j�ce kryteria: zgodno�?r /> z tematyk� konkursu, atrakcyjno�?jako�?nformacji, pomysł, technologia
i kompatybilno�?Celem konkursu było wykorzystanie fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej i technik multimedialnych w odzwierciedlaniu pi?a krajobrazu naturalnego, promocji zdrowego stylu �ycia, rozwoju niekonwencjonalnych !r?? energii, a tak�e dziedzictwa kulturowego - zabytkowych zespoł??rbanistycznych, architektury, sztuki profesjonalnej i ludowej.

  Komisja po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiła nie przyznawa?ul> nagr??natomiast przyznano wyr??enia w poszczeg??ch dziedzinach:


  �Fotografii Cyfrowej;

  1. Magdalena Korecka - wyr??enie,
  2. Barbara Zegarlicka - wyr??enie,
  3. Seweryn Si?zuch - wyr??enie,

  �Grafice Komputerowej;

  1. Anna Prajzner - wyr??enie,
  2. Barbara Lupa - wyr??enie,
  3. Mateusz Matys - wyr??enie.

  �In�ynierii strony WWW;

  1. Kamil Ciele?wyr??enie,
  2. Damian Ciele?wyr??enie,
  3. Bartosz G�gała - wyr??enie,

  �Animacji komputerowej i pokazie multimedialnym;

  1. Martyna Szajnar - wyr??enie,
  2. Paweł Bednarski - wyr??enie,
  3. Bartłomiej Podolec i Krzysztof Jasi?? - wyr??enie.

  �W dziedzinie filmu

  nie wyr??ono �adnej pracy.
  Protok??porz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach.


  Na tym protok??ako??no i podpisano:


  Sekretarz Komisji MKTI , Przewodnicz�cy Komisji MKTI

   mgr in�. Piotr Kisiel  ,   prof. nzw. Tadeusz Nuckowski
  Wy�sza Szkoła Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu
  Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu

  Redakcja tygodnika "�ycie Podkarpackie" i College Komputerowe SP


  ogłaszaj�

  MI?ZYNAROWOWY KONKURS
  TECHNOLOGII INFORMACJI


  �pod hasłem

  "Ochrona �rodowiska naturalnego,
  zdrowia i dziedzictwa kulturowego"  CELEM KONKURSU JEST ROZWIJANIE ZAINTERESOWA?MLODZIE�Y SZKOLNEJ, AKADEMICKIEJ I MIESZKA?? EUROREGIONU TEMATYK! OCHRONY PRZYRODY I KSZTALTOWANIA POSTAW EKOLOGICZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU FOTOGRAFII CYFROWEJ, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W ODZWIERCIEDLANIU PI?NA KRAJOBRAZU NATURALNEGO, PROMOCJI ZDROWEGO STYLU �YCIA, ROZWOJU NIEKONWENCJONALNYCH �R?EL ENERGII, A TAK�E DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - ZABYTKOWYCH ZESPOL? URBANISTYCZNYCH, ARCHITEKTURY, SZTUKI PROFESJONALNEJ I LUDOWEJ.


  Ze wzgl? na du�e zainteresowanie konkursem uczni??zk??odstawowych organizator postanowił zmieni?egulamin i umo�liwi?czniom szk??odstawowych wzi?e udziału w konkursie.  R E G U L A M I N       M K T I

  • Organizacja Konkursu

   Organizatorem Konkursu jest: Wy�sza Szkoła Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu, Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu, College Komputerowe SP w Przemy�lu oraz Redakcja tygodnika "�ycie Podkarpackie" przy merytorycznym wsparciu i pod nadzorem pracownik??aukowo-dydaktycznych tut. Uczelni.

  • Patronat :

   • ANDRZEJ ZAPALOWSKI - Poseł Parlamentu Europejskiego
   • PIOTR TOMA?KI - Poseł na Sejm RP,
   • ZYGMUNT CHOLEWI?KI - Marszałek wojew??wa podkarpackiego.

  • Patronat medialny :

   • Telewizja Polska Oddział Rzesz??/strong>
   • Tygodnik "�ycie Podkarpackie",
   • Radio Rzesz??/strong>

  • Warunki uczestnictwa

   W konkursie mog� uczestniczy?br/>
   • uczniowie szk??odstawowych,

    szk??imnazjalnych i zasadniczych z wojew??wa podkarpackiego, kt?? zostan� rekomendowani przez szkoł?/li>
   • uczniowie szk??onadgimnazjalnych i studenci oraz mieszka??z wojew??w: podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego,
   • studenci i zainteresowani mieszka??z wojew??w: lwowskiego i preszowskiego.

   Ka�dy uczestnik mo�e nadesła?ub zło�y? zapisie cyfrowym wraz z wypełnion� Kart� Zgłoszenia (do pobrania ze strony - www.wsiiz.edu.pl) prace, tylko z jednej dowolnie wybranej dziedziny:

   • grafiki komputerowej - 5 prac,
   • fotografii cyfrowej - 5 prac,
   • animacji komputerowej - film animowany lub dynamiczny pokaz min. ł0 slajd??/strong>
   • programowania witryn www - witryna z 5 zakładkami,
   • reporta� multimedialny - czas emisji max. 10 min.

   Uczestnicy wykonuj� samodzielnie prace (zadania) w domu lub szkole, poprzez swoje dzieła promuj�c, m.in. ciekawe zabytki i przedsi?i?a w swoim otoczeniu z zakresu ochrony �rodowiska oraz działania zwi�zane: �wiatowym Dniem Zdrowia - 7 kwietnia, Dniem Ziemi - 22 kwietnia, �wiatowym Dniem bez Papierosa - ł1 maja i inne osi�gni?a i prace z tego zakresu. Autorzy mog� korzysta? wszelkiej pomocy opiekun??nie prowadz�cej jednak bezpo�rednio do rozwi�zania zadania.

   W wyznaczonym terminie uczestnik przesyła sam lub za po�rednictwem szkoły lub uczelni no�nik cyfrowy (kr��ek CD) z pracami z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres: Wy�sza Szkoła Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu
   ul. J. Słowackiego 85, ł7-700 Przemy�l
  • Termin składania prac (data stempla) - 15 maja 2008 r.

  • Finał konkursu - �wiatowy Dzie?hrony �rodowiska - 5 czerwca 2008r

   1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu, w składzie:

    • pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ w Przemy�lu,
    • przedstawiciel Redaktora Naczelnego tygodnika "�ycie Podkarpackie",
    • przedstawiciel TVP SA O/ Rzesz??/li>
    • wykładowca z College Komputerowe SP w Przemy�lu,
    • przedstawiciel Fundacji Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich.

   2. Jury ustali list?ankingow� tw??w prac i wyda finalistom dyplomy oraz przydzieli nagrody ufundowane przez sponsor??z nast?j�cych dziedzin:

    • grafiki komputerowej
    • animacji komputerowej
    • fotografii cyfrowej
    • in�ynierii oprogramowania witryn
    • multimedialny reporta� cyfrowy

   3. Wyr??one prace b? prezentowane okresowo na stronach internetowych: Wy�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu www.wsiiz.edu.pl -> "Mi?ynarodowy Konkurs Technologii Informacji".

   4. Wyniki Konkursu b? podane w Internecie na stronach organizatora:�Wy�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu www.wsiiz.edu.pl -> "Mi?ynarodowy Konkurs Technologii Informacji", Fundacji Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu oraz Redakcji tygodnika "�ycie Podkarpackie" oraz w TVP i lokalnej prasie.

   5. Ogłoszenie wynik??onkursu i autorska prezentacja nagrodzonych prac - 5 czerwca 2008r, w MI?ZYNARODOWYM DNIU OCHRONY �RODOWISKA o godzinie 10.00 w Centrum Kulturalnym w Przemy�lu, ul. S. Konarskiego 9, podczas II Mi?ynarodowej Plenarnej Sesji Naukowej pod hasłem "�rodowisko i technologie informatyczne a zdrowie człowieka".


  • Postanowienia dodatkowe

   1. Fotografie cyfrowe powinny zawiera? opisie nazw?iejscowo�ci, w kt?? wykonano zdj?e, i dat?ego wykonania. Format zdj?a (pracy) nie mo�e by?niejszy ni� 800x600 pikseli przy rozdzielczo�ci, co najmniej 96 dpi - szczeg??e wymagania na stronie www.wsiiz.edu.pl.
   2. Wzi?e udziału w konkursie jest r??znaczne z o�wiadczeniem, i� nadesłane prace zostały wykonane samodzielnie przez nadsyłaj�cego i nie naruszaj� praw autorskich os??rzecich, a ich tre�?ie narusza d??osobistych os??kt??zostały na nich przedstawione oraz innych d??prawnie chronionych.
   3. Organizatorzy zastrzegaj� sobie prawo bezpłatnego reprodukowania zgłoszonych do konkursu prac w mediach.
   4. Podpisanie Karty zgłoszenia jest r??znaczne z przyj?em warunk??iniejszego regulaminu.

  • Informacje organizacyjne

   1. Szczeg??e pytania dot. tre�ci prac, wymog?? spraw organizacyjnych konkursu prosz?ierowa?a skrzynk?nternetow� konkurs@wsiiz.edu.pl lub kcollege@poczta.onet.pl.
   2. Serdecznie zapraszam zainteresowanych mieszka?? Regionu (nawet osoby bardzo dojrzałe tzw. III wieku) do wzi?a udziału w Konkursie. Jednocze�nie �ycz?iele rado�ci, sukces??zdobycia gł??ch - bardzo warto�ciowych - nagr??fundowanych przez sponsor??/li>
   3. Celem zwi?zenia liczby cennych nagr?? nagrodzonych, zach?m wszystkie osoby do przekazywania darowizny na rzecz "Fundacji Rozwoju Nowych Technologii i Zasob??udzkich w Przemy�lu" (nr konta podany na www.wsiiz.edu.pl). Osoby pragn�ce zgł??owoczesne TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE, do podj?a studi??strong> stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku Informatyka w specjalno�ciach: multimedia i grafika komputerowa, informatyka stosowana, in�ynieria programowania,� in�ynieria ochrony i zarz�dzania informacj�, IT w administracji i gospodarce, nauczycielska ze specjalizacj� (informatyka z j?kiem angielskim lub informatyka z matematyk�) w Wy�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu (pocz�tek zaj?od 1.10.08.), albo od 15.09.08. w 4 semestralnym Studium Informatyki - College Komputerowe SP w Przemy�lu. Ponadto zapraszam osoby zainteresowane ochron� zdrowia na studia o kierunku Piel?iarstwo z bardzo ciekawymi specjalno�ciami.
   4. Do rozpropagowania nowych technologii informacyjnych, idei Konkursu i niniejszego Regulaminu zach?m patronat medialny, dyrektor??zk??J.M. Rektor??czelni i nauczycieli Technologii informacji oraz student??przyjaci??y�szej Szkoły Informatyki i Zarz�dzania w Przemy�lu - wszystkie jednostki z ni� wsp??acuj�ce.
  W imieniu Organizatora Konkursu

  Stanisław Krzy�ak
  Prorektor WSIiZ w Przemy�lu
  Dokumenty do pobrania
(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com