Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION
ADMISSION! 2015-2016


 1. Preambuła
 2. Trzy grupy branżowe powołane w ramak KLASTRA
 3. Idea współpracy i korzyści
 4. Postanowienia stron
 5. Zasady współpracy i przydział zadania GRUP KLASTRA
 6. Komitet Sterujący
 7. Deklaracja przystąpienia

UMOWA KONSORCJUM

ze zmianami z dnia 17 grudnia 2012 r. pomiędzy Partnerami tworzącymi:

Klaster Promocji Zdrowia i Natury ł2;Prozdrowotna Brama Przemyska zwany dalej KONSORCJUM, podpisana przez osoby reprezentujące jednostki wymienione na załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.


PREAMBULA

Południowo-wschodnia czść kraju, a szczegulnie nasz region charakteryzuje się czystym powietrzem i wodą oraz dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest wysoce ekologiczny, posiada mnóstwo obiekt9łł8;abytkowych i atrakcji turystycznych, pozbawiony przemysłowych !r zanieczyszczeʏłł;e walory należy wykorzysta䟠Wzorem innych regionów Polski proponuj&#ł4798;awiązaܲł;spółprac&#ł4807; ramach projektowanego przedsiębiorstwa, w skład którego powinny wejść organizacje zajmujące siię usługami leczniczo-upiękrzającymi, ochroną zdrowia i środowiska, itp.

(do gᗚł;

W ramach Klastra Prozdrowotna Brama Przemyska powołano trzy grupy branżowe z zakresu:

 1. Ochrony środowiska i rozwoju infrastruktur proekologicznych
 2. Promocji zdrowego stylu życia i zdrowej żywności.
 3. Zdrowia i poprawy urody o transgranicznym charakterze leczniczo-upiękrzającym

Do grupy 1 zwanej:

IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ:
zakłady: badawcze recyklingu i OZE, producenci proekologicznych materiałów budowlanych, odnawialnej energii itp., firmy budowlane działające na rzecz ekologii oraz wykorzystania i produkcji materiałów ekologicznych z recyklingu.

Do grupy 2 zwanej:

REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI:
hotele, zakłady: rekreacyjno-terapeutyczne, odnowy biologicznej - SPA, terapii prozdrowotnych, gospodarstwa agroturystyczne, producenci zdrowej żywności i handlowcy dostarczaniem ekologicznych produktów pochodzących od sprawdzonych i wiarygodnych !r (dostawców żywności (owoców zimiodu, itp.) i innych artykułów p;rozdrowotnych.

Do grupy ł zwanej:

ZDROWIA i ESTETYKI:
gabinety, zakłady: stomatologiczne, okulistyczne, fizjoterapii, kosmetyczne, kliniki medyczne, instytuty zdrowia i urody, opieku7ł71;ᘾł;-lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoria i inne jednostki z terenu działania.

Południowo-wschodnia czść kraju, a szczegulnie nasz rejon charakteryzuje się czystym powietrzem i wodą oraz dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest wysoce ekologiczny, posiada mnóstwoo obiekt9łł8;abytkowych i unikalnych atrakcji turystycznych, pozbawiony przemysłowych !r zanieczyszczeʏłł;e walory należy wykorzystał81;

Aby wykorzysta䟴e szczeg walory, wzorem innych region9ł01;E a szczegulnie Włoch proponuj&#ł4798;awiązaܲł;spółprac&#ł4807; ramach projektowanego przedsiębiorstwa, w skład którego powinny wejś䟦irmy i organizacje zajmujące si&#ł4800;rodukcją, usługami turystycznymi i leczniczo-upiękrzającymi. Inicjatywa utworzenia Klastra to odpowied! na wyzwania technologiczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne stojące przed społecznością naszego rejonu.

Misją Klastra jest budowa platformy wspiałania przedsi&#ł9017;orstw, samorządów uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu poprawy ekosystemu i walor8ł74;rodowiskowych rozwini&#ł9081;a zaplecza usług turystyczno-zdrowotnych dla zach&#ł9077;nia ludzi z innych rejon9ł2ł;raju, paȪł5; UE i świata do przyjazdu i korzystania z usług leczniczo-upiękrzających i produkt9łł8;drowotnych oferowanych przez podmioty z naszego rejonu.

Działania wynikające z podpisania niniejszej umowy przyniosą jednostkom wymierne korzyści finansowe poprzez wzrost sprzedaży usług i towarów gdyż zwiękrzy si&#ł4796;iczba osᗓł;9ł27;dwiedzających nasz rejon. Gabinety specjalistyczne i inne firmy z otoczenia turystycznego poprzez wieloj鹹czny portal internetowy w sposᗓł;9łł8;organizowany pozyskają wi&#ł9077;j pacjent9ł21; klientZapewni to rozw9ł17;konomiczno-społeczny i podniesie na wyższy poziom jakoś䠿ycia mieszka7ł79;ᘒł; w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym.

Mocną stroną KLASTRA ma być operacja w recyklingu odpadów promocja i międzynarodowa współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, wykorzystanie medycyny, mikrobiochemii, i informatyki. Rezultatem mają byܲł;artościowe, innowacyjne produkty proekologiczne i usługi zdrowotne oraz rozw9ł14;azy recyklingu i produkcyjno-budowlanej, usług zdrowotnych, edukacyjnych i eksport zdrowej żywności. Aby sprostaܲł;yzwaniom, należy skoncentrowaܲł;ysiłki na podnoszeniu konkurencyjności poprzez ochron&#ł4870;rodowiska, rozw9ł17;kobudownictwa i infrastruktury, wzrostu jakości usług uzdrowiskowych, leczniczo-upiękrzających dla osᗓł;9ł28;rzyjeżdżających na wypoczynek i ł2;na zabieg”.

(do gᗚł;

Idea współpracy i korzyści:

 1. Ideą zakładanych cel9ł22;est to, aby każda firma z branży mogła przystąpi䟤o KONSORCJUM dla wykorzystania i maksymalizacji swoich efekt9ł18;inansowych poprzez wykorzystanie technologii informatycznej oraz rozw9łł5;łasnej infrastruktury i wykorzystanie osiągni/ł92;m.in. Instytutu Naukowo-Doświadczalny Inżynierii Ekologicznej WSIiZ w Przemyślu (INDIE).
 2. Członkowie KONSORCJUM b&#ł9217; realizowa䟳woje usługi, zadania i projekty indywidualnie, współpracowaܲł; grupie, natomiast koordynacja będzie na płaszczy!nie wykorzystania wytwarzanych produktów organizacyjnej, informatycznej, prawnej i projektowej.
 3. Zidentyfikowanie potrzeb partner9ł21; kierunk9ł21;ch rozwoju oraz zaproponowanie wspiałania celem efektywnej realizacji własnych plan9ł21; współpracy dla osiągni&#ł9081;a więkrzych korzyści.
 4. Stwarzanie atrakcyjnych miejsc pracy poprzez rozw9ł21;nnowacyjnej przedsi&#ł9017;orczości, usług, edukacji oraz kształcenie ludzi młodych oraz doskonalenie osᗓł;9łł5;ykształconych.
 5. Internacjonalizacja przedsi(ł78;i/ł92;- połączenie działaʏłł;podobnymi podmiotami w Europie i na świecie oraz komercjalizacja efektów p;rac w skali międzynarodowej.
 6. Wsp wieloj鹹czny portal umożliwiający łącznoś䟩 promocjię usług lub produkcji.
 7. Pomoc dla uzyskiwania certyfikat9łł1;ystemu zarządzania jakością oraz bezpieczeȪł5;a zdrowotnego żywności – ZSZJ, HACCP i innych.
 8. Współpraca w realizacji projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz opracowania dokumentacji konkursowej dla pozyskania środk9ł18;inansowych na rozw9ł28;rzedsiębiorstwa we współpracy m.in. na kształcenie i doskonalenia, rozw9ł18;irm i ich bazy oraz koordynowanie zamʏłł;zakup9ł16;la nowoczesnego wyposażenia plac oraz usługi podatkowo-prawne.

Cechą istotną poszczegch GRUP KLASTRA jest ścisła współpraca, promowanie i wykorzystanie finalnych produkt9ł18;irm przynależnych do danej GRUPY, stworzenie, wyposażenie i wykorzystanie nowoczesnych laboratoriów badawczych fizyki, medycyny, biotechnologii i technologii informatycznych. Rezultatem mają byܰł;zyste i zdrowe środowisko, upowszechnienie recyklingu i utylizacji, wartościowe nowatorskie produkty ekologiczne, usługi zdrowotne i leczniczo-upiękrzające, rozw9ł14;azy socjalnej, żywnościowej, uzdrowiskowo-wypoczynkowej i edukacyjnej oraz promocja i prowadzenie dystrybucji własnych produkt9ł21; wyprodukowanych lub oferowanych usług w ramach konsorcjum.

Aby sprostaܲł;yzwaniom, należy skoncentrowaܲł;ysiłki na podnoszeniu konkurencyjności poprzez jakoś䟰roduktu i certyfikaty oraz wzbogacenie innowacyjnych specjalistycznych usług z wykorzystaniem technologii informatycznych m.in. w promocji regionu i zarządzania, itp.

Partnerzy Grup postanawiają aplikowa䟤o instytucji ogłaszających nabȯł7;9łł5;niosk9ł27; sfinansowanie projekt9łł5;spierających współprac&#ł4807; grupach i rozw9ł21;nnowacji w regionie dla:

IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ:
ł2;Budowa kooperacji i wspiałania dla praktycznego wykorzystania produkt9ł27;trzymanych w wyniku recyklingu odpad9łł8; materiał9łł2;ermoplastycznych zgodnie z innowacyjnym projektem autorskim dla poprawy ochrony środowiska i rozwoju usług infrastruktury ekosystemu”, ł2;Rozw9ł28;owiązaʏłł;oducent9ł21; dostawc9łłł;rządzeʏłł;ergetycznych dla budowy sieci zakład9łł5;ytwarzających zieloną energi&#ł4807; celu znacznego zwiękrzenie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie działania”.

REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI:
ł2;Komunikacja elektroniczna - Internet jako podstawa w brandingu, współpracy w budowie i unowocześnieniu bazy zaplecza oraz implementacji innowacyjnych technologii w usługach medyczno-estetycznych i turystyczno-zdrowotnych w obszarze działania dla rozwoju społeczności lokalnej” - wsp realizacja dla ł grup.

ZDROWIA i ESTETYKI:
ł2;Tworzenie i wykorzystanie Internetu do usług zdalnej diagnozy i konsultacji medycznej, rozwoju infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego poprzez powiązanie usługodawców p;rozdrowotnych z sferą badawczo-rozwojową Bramy Przemyskiej”- zgodnie z ROZPORZ!NDZENIEM MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej i sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych program9ł27;peracyjnych.

(do gᗚł;

W związku z powyższym, Strony postanowiły, co nast&#ł9925;je:

§ 1

 1. W celu nawiązania współpracy i osiągni&#ł9081;a zakładanych korzyści Strony niniejszym tworzą KONSORCJUM.
 2. Strony b&#ł9217; wspulnie wspiałaܲł; aplikowaniu do instytucji ogłaszających nabȯł7;9łł5;nioskdla rozwoju włączonych do KONSORCJUM podmiot9łł5; regionie działania (zwanego w dalszej cz,ł87;i niniejszej umowy "Wnioskiem"), a w przypadku przyj&#ł9081;a do finansowania przez instytucj&#ł4720;wniosku, w celu wykonania projektu.
 3. Tematami pierwszych projekt8ł42; po uzgodnieniu - m.in. będzie:
  1. ł2;Budowa sfery badawczo-rozwojowej i wspiałania dla doskonalenia rozwoju recyklingu odpad9łł2;ermoplastycznych i praktycznego wykorzystania uzyskanych z tych odpadów p;rodukt9ł16;la zwiękrzenia skuteczności ich pozyskiwania celem poprawy ekosystemu”, ł2;Rozw9ł28;owiązaʏłł;oducent9ł21; dostawc9łłł;rządzeʏłł;ergetycznych dla budowy sieci zakład9łł5;ytwarzających zieloną energi&#ł4807; celu znacznego zwiękrzenie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie działania” w ramach działania 5.1. MRR ze 100% dofinansowaniem dla firm z GRUPY IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ.
  2. ł2;Komunikacja elektroniczna - Internet jako podstawa w brandingu, współpracy w budowie i unowocześnieniu bazy zaplecza oraz implementacji innowacyjnych technologii w usługach zdrowotno-turystycznych w obszarze działania dla rozwoju społeczności lokalnej” w ramach działania II 2.2. dla podmiotGRUPY REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI
  3. ł2;Tworzenie i wykorzystanie Internetu do usług zdalnej diagnozy i konsultacji medycznej, rozwoju infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego poprzez powiązanie usługodawców p;rozdrowotnych z sferą badawczo-rozwojową Bramy Przemyskiej” z działania I.ł ł2;Wspieranie innowacji” dla firm z GRUPY POPRAWY ZDROWIA i ESTETYKI.
 4. Strony uzgadniają, że w ramach projekt9łł0;ealizowane b&#ł9217; nast&#ł9925;jące zadania projektowo- inwestycyjne:
  1. rozwoju infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej polegającej w szczegści na: budowie lub przebudowie infrastruktury służącej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, wraz z zakupem niezb&#ł9150;ego wyposażenia, lub zakupie urządzeʏłł;użących do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
  2. zakresie lecznictwa uzdrowiskowego polegające w szczegści na: ł2;Powstanie i rozw9łłł;zdrowisk Bramy Przemyskiej w rejonie gmin uzdrowiskowych: Fredropol, Krasiczyn, Bircza, Radymno, Wielkie Oczy, Ustrzyki Dolne, i inne”, ł2;Przebudowie lub rozbudowie zakład9ł27;pieki zdrowotnej świadczących usługi lecznictwa uzdrowiskowego wraz z zakupem niezb&#ł9150;ego wyposażenia lub zakupie urządzeʏłł;użących bezpośrednio do świadczenia usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
  3. w zakresie energetyki polegające na budowie infrastruktury i urządzeʏłł;użących do:
   1. produkcji, dystrybucji lub przesyłaniu energii elektrycznej, cieplnej z odnawialnych !r energii
   2. budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeʏłł;użących do produkcji, dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnymi !rmi energii
   3. zakupie lub modernizacji urządzeʏłł;użących do produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub przesyłaniu energii elektrycznej lub cieplnej
  4. utworzenie platformy wymiany danych, przyjmowania zleceʏłł;zamʏłł;j. obiegu informacji pomiędzy instytucjami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, instytucjami i przedsi&#ł9017;orstwami (podmiotami KLASTRA) z wykorzystaniem portalu internetowego
  5. dokonanie oceny potrzeb kształcenia i doskonalenia kadry oraz unowocześnienia laboratoriów badawczych, bazy i zaplecza usługowo- produkcyjnego rejonu działania
  6. ocena stanu pozyskiwania energii odnawialnej, wykorzystania !r w9ł19;eotermalnych, poszukiwania i wykorzystania w9ł25;ineralnych, czystej wody i żywności ł2;Czyste wody i żywność oraz stan środowiska naturalnego w rejonie działania”, ł2;¬r w9ł19;eotermalnych i mineralnych”, ł2;Naturalne surowce w kosmetologii i medycynie”, ł2;Baza wiedzy o projektach zrealizowanych”, itp.,
  7. diagnoza barier w rozwoju i wykorzystania usług zdrowotno-upiękrzających oraz rozwiązywania problem9łł1;połecznych w regionie,
  8. identyfikacja obszar9ł16;ziałaʏłł;tematyki badawczej mieszczącej si&#ł4807; zakresie działania w ramach poszczegch grup a szczegulnie: stomatologii, okulistyki, medycyny estetycznej i kosmetologii, alergologii, farmakognozji, rehabilitacji i psychoterapii oraz efektywnego wykorzystania energii, recyklingu i utylizacji dla poprawy ochrony środowiska,
  9. określenie priorytet9ł16;ziałania oraz założeʏłł;rategii rozwoju w rejonie działania Konsorcjum w latach 2010-2020: ł2;Mapa obiegu i plan podniesienia skuteczności recyklingu odpad ł2;Budowa i rozw9łł1;ieci zakład9łł0;ecyklingu i praktycznego wykorzystania otrzymywanych produkt ł2;Mapa skutecznych zabieg9ł25;edycznych i odnowy biologicznej człowieka”,
  10. branding - budowy marki podmiotLASTA oraz ustalenie zakresu i cennika usług, certyfikacj&#ł4790;irm, przyznania kategorii zgodnych ZSZJ dla poszczegch usługodawc/li>
  11. stworzenie punkt9ł2ł;ontaktowych na terenie UE związanych z podj&#ł9081;em działalności usługowej
 5. Tematyka zadaʏłł;że byܲł; dalszej działalności rozszerzona a szczegy zakres prac, określony będzie we wniosku i regulaminie współpracy.
 6. Projekty realizowane b&#ł9217; przez tych członkonsorcjum, ktᗚł;ᘿł; wyrażą wolię uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskają zgod&#ł476ł;omitetu Sterującego na realizacj&#ł4800;rojektu w ramach Klastra.
 7. Każdorazowo Komitet Sterujący wyznaczy Lidera danego Projektu, ktᗚł; będzie członek Konsorcjum zaangażowany w realizacj&#ł4788;anego projektu. Lider Projektu odpowiedzialny będzie za przygotowanie odpowiednich dokument9ł26;iezb&#ł9150;ych do rozpocz&#ł9081;a projektu, a w szczegści do opracowania harmonogramu czynności i jego prawidłową realizacją.

§ 2

 1. Strony uzgadniają, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, w skr WSIiZ Przemyśl, jako pomysłodawca będzie "Liderem Konsorcjum".
 2. Jednostkami koordynującymi przygotowanie i wykonawcami wniosków b&#ł9217; firmy wyłonione w drodze konkursu przez Rady Partner9ł21; Zespterujący Konsorcjum.
 3. Do współpracy i konsultingu powołuje si&#ł4790;irmy:
  1. Strony uzgadniają, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, w skr WSIiZ Przemyśl, jako pomysłodawca będzie "Liderem Konsorcjum".
  2. Jednostkami koordynującymi przygotowanie i wykonawcami wniosków b&#ł9217; firmy wyłonione w drodze konkursu przez Rady Partner9ł21; Zespterujący Konsorcjum.
  3. Do współpracy i konsultingu powołuje si&#ł4790;irmy:
 4. Pozostali uczestnicy członkowie Konsorcjum zobowiązują si&#ł4807;spółpracowaܲł; przygotowywaniu wniosku i partycypowaܲł; kosztach proporcjonalnie do wnioskowanej kwoty.
 5. Wyznaczenie WSIiZ w Przemyślu jako Lidera Konsorcjum, Strony niniejszym udzielają zgodnie pełnomocnictwa do reprezentowania ich wobec Ministerstwa lub Urz&#ł9157; Marszałkowskiego.
 6. W związku z przygotowaniem wniosków p;rzez jednostki wymienione ust. 2, Lider Konsorcjum lub Koordynator Grupy otrzymuje pełnomocnictwa do podpisywania wszelkich dokument9ł21; składania wszelkich oświadczeʏłł;li>
 7. Wykonawc&#ł4807;niosku zobowiązuje si&#ł4788;o przygotowywania i dor&#ł9098;ania Ministerstwu wszelkich informacji i dokument9łł8;wiązanych z Konkursem oraz działaʏłł;dejmowanych w związku z realizacją umowy, w przypadku wyboru wniosku przez Ministerstwo lub Urząd Marszałkowski.
 8. Strony zobowiązują siię udzieli䟳obie nawzajem wszelkiej uzasadnionej pomocy i wsparcia dla wykonania przedsi(ł78;i/ł92;opisanych we wniosku.

(do gᗚł;

§ ł

Zasady współpracy i przydział zadaʏłł;a GRUP KLASTRA ł2;Prozdrowotna Brama Przemyska”

 1. IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ (GIE) i jej uczestnicy:
  1. INSTYTUT NAUKOWO-DO¦WIADCZALNY IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ WSIiZ w Przemyślu (INDIE) ul. Słowackiego 85, ł7-700 Przemyśl, tel. 16 6760591, prowadzi badania w zakresie powszechnego recyklingu odpad9ł21; wykorzystania OZE, współpracuje z jednostkami naukowymi wdraża nowe technologie produkcji energii odnawialnej, udoskonala recykling z wykorzystaniem produktu finalnego dla potrzeb budownictwa pasywnego, drᗕł;9ł21; most9ł27;raz dystrybucjię urządzeʏłł;nii technologicznej do recyklingu i produkcji energii zielonej.
  2. Metalowy - METALEX - Zakład Pracy Chronionej OSTEL Sp. z o.o. ł7-550 Radymno, ul. Złota G9ł12;11, tel. 16 6282218 - produkcja element9ł24;inii technologicznej do recyklingu i urządzeʏłł; segregacji odpad9ł27;raz promuje i wykorzystuje produkty finalne recyklingu.
  3. Zakłady recyklingu i OZE w gminach – zbiᙃł;, segregacja, przetwarzanie i wykorzystanie recyklatu i energii odnawialnej do termomodernizacji obiekt9ł27;raz promocja INDIE i wykorzystanie produkt9ł18;inalnych z recyklingu przez zastosowanie materiał9łł2;ermoizolacyjnych.
  4. Przedsi&#ł9017;orstwa budowlane wykorzystują i promują wyprodukowane przez INPRIN materiały budowlane do budowy i remont9ł27;biekt/li>
  5. Firmy handlowe prowadzą promocj&#ł479ł; dystrybucj&#ł4800;rodukt9łł8; recyklingu.
  6. Betoniarnie stosują włᙗł;n&#ł4788;o uszlachetniania masy betonowej i produkują prefabrykaty wzmocnione włᙗł;ną i linami, m. in. belki, słupy strunobetonowe, itp.
  7. Wykonawcy autostrad i drᗕł;stosują włᙗł;n&#ł479ł; granulat do betonów izolacji i uszlachetniania konstrukcji betonowych.
  8. Zakłady wytwarzające zieloną energi&#ł4802;ozszerzają produkcj&#ł4720;energii odnawialnej.
  9. Laboratorium Biochemii i Fizyki WSIiZ w Przemyślu prowadzi badania jakościowe wyrob9łł0;ecyklingu i udoskonalające ten proces.
 2. REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI (GRiZ—) i jej uczestnicy:
  1. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza ł0, ł7-700 Przemyśl, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 678ł849.: www.posir.pl ;jako koordynator grupy.
  2. Hotele, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, firmy turystyczne i inne jednostki prozdrowotnej rekreacji.
  3. Fermy rolnicze, przetwórcze, ogrodnicze i gospodarstwa pasieczne - producenci żywności ktᗚł;ᘿł; zajmują si&#ł4800;rodukcją i handlowcy dostarczaniem ekologicznych produktów pochodzących od sprawdzonych i wiarygodnych !r (dostawców żywności promują usługi i wyroby oraz prowadzą dystrybucj&#ł4800;rodukt/li>
 3. ZDROWIA i ESTETYKI (GZiE) i jej uczestnicy:
  1. Klinika okulistyczna dr Witkiewicza TWOJE OKO Mickiewicza ł8, ł7-700 Przemyśl, tel. 16 6768040, klinika@twojeoko.com, - jako koordynator grupy.
  2. 2) Instytut Zdrowia i Medycyny Estetycznej (IZiME) WSIiZ w Przemyślu, kształci i doskonali kadry, prowadzi zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii upiękrzającej.
  3. Szpitale w rejonie działania, prowadzą wysokospecjalistyczne lecznictwo zabiegowe oraz promują profilaktyk&#ł4800;rozdrowotną.
  4. Sanatoria, zakłady rehabilitacji leczniczej i inne specjalistyczne ośrodki o bardzo wysokim standardzie usług medycznych.
  5. Kliniki i gabinety dentystyczne, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, instytuty zdrowia i urody, zakłady opieku7ł71;ᘾł;-lecznicze i inne jednostki, poprawiające zdrowie i estetyczny wygląd człowieka.
  6. Producenci leków kosmetyków zioraz innych środk9ł21; produktów p;rozdrowotnych, m.in. Firma ł2;INGLOT” s-ka z o.o. Przemyśl, Lwowska 154, producent renomowanych środk9łłł;piękrzających.

§ 4

 1. Strony niniejszym uzgadniają, że jeżeli w drodze konkursu zostanie zlecone opracowanie aplikacji i złożenie wniosku przez firm&#ł4720;wymienioną § 2 ust. 2, Koordynatorzy Grup działają na rzecz jednostek GRUPY natomiast Przewodniczący Komitetu Sterującego działa w imieniu i na rzecz wszystkich członkonsorcjum.
 2. W przypadku przyj&#ł9081;a przez instytucj&#ł4807;niosku do realizacji, strony b&#ł9217; współpracowały w celu należytej i terminowej realizacji prac określonych we wniosku.
 3. ł. Każda ze stron niniejszej umowy ponosi pełną odpowiedzialnoś䟺a nienależyte wykonanie zobowiązaʏłł;zyj鳹ch do realizacji, zgodnie z zakresem decyzji o finansowaniu projektu.

§ 5

 1. Struktura Konsorcjum obejmuje powołanie Koordynatorrup, Rady Partner9ł21; Komitetu Sterującego.
 2. Rady Partner9łł1;kłada si&#ł4810; przedstawicieli wszystkich jednostek wchodzących w skład GRUPY.
 3. Każda ze stron pokrywa koszty własne ponoszone w związku z udziałem w Konsorcjum.

(do gᗚł;

§ 5

Komitet Sterujący

 1. Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem, jest organem składającym si&#ł4810; Przewodniczącego i Sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozostałych członków w liczbie nie więkrzej niż pi&#ł9081;u.
 2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.
 3. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawicielem Lidera Konsorcjum, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu. Sekretarz Komitetu nie posiada prawa głosu.
 5. Pozostali członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Rady Partnerspośr9ł27;sᗓł;zasiadających w Radzie.
 6. Przewodniczący Komitetu posiada prawo do dwȷł6;głos9ł26;a posiedzeniach Komitetu, pozostali członkowie Komitetu posiadają prawo do jednego głosu.
 7. Komitet Sterujący i Rady Partnerów p;odejmują decyzje. Decyzje zapadają zwykłą więkrzością głos9łł5; obecności co najmniej połowy członk9ł27;rganu.
 8. ekretarz Komitetu przygotowuje projekty decyzji Komitetu, prowadzi dokumentacj&#ł4788;otyczącą prac oraz podj鳹ch decyzji, zawiadamia członk9ł27; planowanym terminie posiedzenia Komitetu.
 9. Do obowiązkomitetu Sterującego należy w szczegści:
  1. yrażanie opinii w zakresie przyj&#ł9081;a nowego członka Konsorcjum oraz informowanie Koordynatorrup o konieczności podj&#ł9081;a przez Radię uchwały w tym zakresie
  2. ustalenie szczegego Regulaminu Konsorcjum i przedstawienie go Partnerom Rad do zatwierdzenia
  3. analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunk9ł2ł;ontrakt9łł8; partnerami zewn鳲znymi
  4. wybȯł7;9ł17;kspert9ł27;raz szefrup Roboczych
  5. wyrażanie zgody na uczestnictwo poszczegch członkonsorcjum w projekcie
  6. wyznaczanie Liderów p;rojektli>
  7. prowadzenie ksi&#ł9łł7; członkonsorcjum

§ 7

 1. Niniejsza Umowa stanowi całoś䟰orozumienia między stronami w zakresie uregulowanym w Umowie. Strona nie może scedowa䟬ub przenieś䪠ani zobowiąza䟳i&#ł4788;o scedowania lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub zobowiązaʏłł;nikających z niniejszej Umowy.
 2. Lista członkonsorcjum jest otwarta i każda jednostka ch鳮a do udziału w pracy do czasu zamkni&#ł9081;a wniosku może zosta䟰rzyj鳡 do poszczegch grup Konsorcjum
 3. Niniejsza Umowa nie stanowi nawiązania stosunku sp pomiędzy stronami i każda ze stron, w trakcie jej wykonywania, winna by䟴raktowana jako niezależny wykonawca.
 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Deklaracji a wygasza z chwilą dobrowolnego wystąpienia z Konsorcjum.
 5. Umow&#ł480ł;porządzono w jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano zgodnie z treścią złożonej deklaracji, po jednej kopii dla każdej ze stron przekazano oraz egzemplarze do dokumentacji Konsorcjum.

(do gᗚł;


Deklaracja przystąpienia do współpracy w ramach Konsorcjum – KLASTRA Prozdrowotna Brama Przemyska

Deklaracja przystąpienia do współpracy 

Deklaracja przystąpienia do współpracy 

(do gᗚł;


(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com