Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION
ADMISSION! 2015-2016


FUNDACJI ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH W PRZEMY¦LU

Organizacja Pożytku Publicznego w Przemyślu pomaga dzieciom i młodzieży w rozwoju, prosimy o pomoc i przekazanie 1% podatku.


Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu
ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

NIP: 7952358959
REGON: 180052543
KRS - 0000234143

Proszę o przekazanie 1% podatku za 2015 rok dla ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO na konto:

95 2490 0005 0000 4500 9126 6259

na stypendia dla zdolnej młodzieży ze szkół i nagrody dla finalistów KONKURSU TECHNOLOGIE INFORMACJI.


STATUT

  1. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
  3. ROZDZIAŁ III: ORGANY FUNDACJI
  4. ZARZˇD
  5. ROZDZIAŁ IV: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
  6. ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  7. SPRAWOZDANIE 2012

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasobów ludzkich oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu, promocji uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i w Unii Europejskiej, zwana dalej „Fundacj± rozwoju nowych technologii i zasobów ludzkich w Przemyślu”, ustanowiona została przez fundatorów aktem notarialnym sporz±dzonym przez Kancelarię Notarialn± Jerzego Oblera w Przemyślu, ul. Dworskiego 20 w dniu 8.02.2005, Rep. Nr A 1272/2005.

2. Fundacja jest Organizacj± Pożytku Publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz. U. Nr 21, poz. 27 z póˇn. zm./ oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawn±.

§ 3

Podstaw± programow± działalności Fundacji jest integrowanie aktywności podmiotów prawnych i osób fizycznych zwi±zanych z informatyk±, telekomunikacj± i informatyzacj±, promocj± nowych technologii, z profilem kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu. Podmiotów maj±cych wolę działania na rzecz rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasobów ludzkich w regionie w tym rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu oraz promocji tej uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i Unii Europejskiej, wykorzystywania nowych technik informacyjnych i technologii telekomunikacji, wspomagania ludzi pokrzywdzonych przez biurokrację i wspierania godności ludzkiej, rozwoju środowiska uczniowskiego i akademickiego, bazy dydaktyczno – naukowej przemyskich placówek oświatowych, stałej poprawy jakości i warunków kształcenia, nauczania i studiowania oraz rozwoju kompetencji ludzkich.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Siedzib± Fundacji jest miasto Przemyśl.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 6

Środki finansowe Fundacji będ± pochodziły z dobrowolnych wpłat czynionych przez osoby fizyczne i prawne, jak również z działalności gospodarczej Fundacji w kraju i zagranic± zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7

Fundacja używa pieczęci adresowej i okr±głej w pełnym brzmieniu swojej nazwy.

§ 8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

(do góry)

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji s± :

1. Promowanie nowych technologii, a szczególnie w zakresie nowoczesnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nowych metod nauczania.

2. Materialne, organizacyjne i merytoryczne wspieranie jednostek oświatowych, podmiotów gospodarczych stosuj±cych nowoczesne technologie oraz promowanie w tym zakresie regionu w kraju i zagranic±.

3. Integrowanie wysiłków i aktywności podmiotów prawnych i osób fizycznych na rzecz rozwoju WSIiZ w Przemyślu w zakresie poprawy jej bazy dydaktyczno – naukowej, lokalowej, podnoszenia poziomu i warunków kształcenia, odbywania praktyk studenckich oraz rozszerzania naboru na realizowane kierunki i specjalności studiów, zwłaszcza dziennych i podyplomowych.

4. Wspieranie wysiłków władz Uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków i specjalności studiów oraz praktycznego uczenia nowych technologii.

5. Pomoc organizacyjna i prawna absolwentom Uczelni w znajdowaniu i podejmowaniu zatrudnienia oraz pomoc absolwentom szkół w wyborze kierunku kształcenia.

6. Świadczenie różnego zakresu pomocy i wsparcia w nauce, szczególnie, uczniom szkól technicznych oraz studentom uzdolnionym, b±dˇ pochodz±cych z ubogich, zaniedbanych środowisk, w tym przez fundowanie nagród, stypendiów i miejsc w akademikach.

7. Systematyczny rozwój socjalno – bytowy i kulturalno - sportowy środowiska akademickiego WSIiZ w Przemyślu.

8. Wspomaganie ludzi pokrzywdzonych przez błędne decyzje biurokratyczne i wspieranie godności ludzkiej.

9. Promowanie aktywności zawodowej młodzieży oraz wspieranie otoczenia społecznego osób bezrobotnych a także rozwoju kompetencji ludzkich regionu.

10. Działalność w ramach zintegrowanych programów regionalnych, strategii innowacyjnych i transferu wiedzy;

11. Działalność naukowo-edukacyjn± i oświatow±, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, olimpiad, konkursów, obozów wypoczynkowych i szkoleniowych,

12. Prowadzenie wydawnictw o tematyce naukowej, edukacyjnej, nowych technologiach i ich zastosowaniu,

13. Wspieranie i propagowanie projektów naukowych oraz wdrażanie nowych technologii;

14. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych;

15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz światowej szczególnie w dziedzinie nauki i techniki oraz inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, pośrednictwa pracy, zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego;

16. Ochrony środowiska i promocji i organizacji wolontariatu;

17. Organizowanie społeczności do samodzielnego zapewnienia sobie pomocy w zakresie potrzeb socjalnych na rzecz rozwoju demokracji i rozwoju społeczeństwa;

18. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe oraz samorz±dy terytorialne;

19. Pomoc socjaln± oraz organizowanie imprez, naukowych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz w zakresie organizacji czasu wolnego - wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i potrzebuj±cych pomocy.

§ 11

Swoje cele i zadania Fundacja realizować będzie samodzielnie lub przez:

1. Prowadzenie działalności wspomagaj±cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

2. Wspieranie merytoryczne, finansowe, organizacyjne i prawne statutowych organów szkól technicznych i Uczelni w wykonaniu ich ustawowych zadań.

3. Współpracę z organami państwowymi, samorz±dowymi, organizacjami społecznymi (w tym studenckimi) oraz innymi uczelniami, zwłaszcza o podobnym zakresie kształcenia, a także Przemysk± Izb± Gospodarcz± oraz w ramach Przemyskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

4. Nawi±zywanie kontaktów roboczych, wzajemnie korzystnych w kraju i zagranic± z instytucjami mog±cymi wspierać rozwój środowiska informatycznego i naukowo- technologicznego, w tym infrastrukturę techniczno-naukow± w regionie przemyskim.

5. Organizowanie przedsięwzięć służ±cych wspieraniu rozwoju WSIiZ w Przemyślu oraz pozyskiwaniu sponsorów i przyjaciół Uczelni.

6. Współdziałanie z innymi fundacjami, instytucjami, organizacjami o zbliżonym profilu działania w zakresie pozyskiwania środków w tym funduszy unijnych umożliwiaj±cych rozwój, wsparcie oraz pomoc dla szkól i podmiotów gospodarczych w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

7. Realizację zadań w zakresie nauki i edukacji oraz utworzenie Funduszu Rozwoju Osobowego.

§ 12

1. Maj±tek Fundacji stanowi± jej fundusze oraz prawa i składniki maj±tkowe, a w szczególności:

1) fundusz założycielski,

2) dochody z działalności gospodarczej fundacji,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z ofiarności społecznej,

5) wpływy z innych ˇródeł otrzymane lub nabyte w czasie działalności fundacji,

6) wpływy inne, np. z tytułu lokat bankowych lub giełdowych.

2. Na realizację zadań służ±cym celom Fundacji, fundatorzy przeznaczaj±, każdy z nich po kwocie 200zł (dwieście zł), to jest ł±cznie 1 000 zł (jeden tysi±c zł), stanowi±cy fundusz założycielski Fundacji.

3. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczaj± kwotę 1 000 zł, (jeden tysi±c zł).

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowi±zania całym swoim maj±tkiem.

§ 14

Dochodami Fundacji s±:

1. Darowizny, spadki i zapisy.

2. Subwencje osób prawnych.

3. Dochód ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Dochody z maj±tku nieruchomego i ruchomego.

5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

6. Wpływy z tytułu lokat bankowych i giełdowych.

(do góry)

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji s±:

1. Rada Fundacji.

2. Zarz±d Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji

1. Radę Fundacji stanowi± fundatorzy założyciele – z wył±czeniem osoby lub osób, które powołano do Zarz±du Fundacji.

2. Rada Fundacji może wybrać do swego składu do 3 osób nie będ±cych fundatorami.

§ 17

Kadencja członków Rady nie będ±cych fundatorami trwa trzy lata.

§ 18

Członkowie Rady – za wyj±tkiem fundatorów założycieli mog± być odwołani przed upływem kadencji.

§ 19

Rada jest organem kolegialnym o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb.

§ 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarz±du Fundacji.

§ 23

Uchwały Rady zapadaj± zwykł± większości± głosów.

§ 24

Członkowie Rady Fundacji mog± być wynagradzani w oparciu o regulamin wynagradzania przyjęty przez Radę Fundacji.

§ 25

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Ustalanie wieloletnich kierunków działalności Fundacji oraz określenie zadań, do realizacji których Fundacja będzie tworzyć fundusze celowe lub podejmować zadania inwestycyjne.

2. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych, w tym budżetu Zarz±du Fundacji.

3. Badanie bilansu i sprawozdań Zarz±du, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdzanie sprawozdania i bilansu rocznego Fundacji.

4. Badanie sprawozdań Zarz±du i jego wniosków co do podziałów zysku lub pokrycia strat.

5. Udzielanie absolutorium Zarz±dowi.

6. Uchwalenie regulaminów Rady i Zarz±du.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach określonych § 9, 43, 44, 45 niniejszego statutu.

8. Powołanie Prezesa Zarz±du a na jego wniosek innych członków Zarz±du.

9. Opiniowanie uchwał Zarz±du dotycz±cych zbycia, zakupu lub przekazania maj±tku Fundacji.

10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalności± Zarz±du Fundacji.

(do góry)

ZARZˇD

§ 26

Zarz±d Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i jest powołany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 27

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarz±du lub każdego z jego członków w każdym czasie – z ważnych przyczyn.

§ 28

Do Zarz±du należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 29

Zarz±d w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewn±trz,

2) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

3) sprawuje zarz±d maj±tkiem Fundacji,

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5) ustala regulamin Biura Fundacji,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełni±ce stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.

§ 30

Sposób i szczegółowy zakres działania Zarz±du określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 31

Zarz±d przedstawia w terminie do 31 marca Radzie Fundacji coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

Zarz±d może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programow±, złożon± z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 33

Zasady wynagradzania członków Zarz±du określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 34

Zarz±d podejmuje uchwały zwykł± większości± głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarz±du.

§ 35

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składaj± dwaj członkowie Zarz±du, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarz±du.

§ 36

Zarz±d powołuje Biuro Fundacji do realizacji uchwał i decyzji Zarz±du oraz prowadzenia bież±cej obsługi Fundacji.

§ 37

1. Działalności± Biura Fundacji kieruje Prezes Zarz±du.

2. Pracownicy Biura Fundacji s± zatrudniani i wynagradzani według zasad zawartych w Regulaminie Biura Fundacji.

(do góry)

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranic± działalność gospodarcz± (w tym usługow± i wytwórcz±) zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym względzie przepisami, a w szczególności w zakresie:

1) działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcji zapisanych nośników informacji,

2) obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług zwi±zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) informatyki, teleinformatyki i technologii komunikacji, nauki i edukacji,

4) działalności zwi±zanej z turystyk±, rekreacj± i sportem oraz promocj± i ochron± zdrowia,

5) handlu hurtowego i komisowego z wyj±tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,

6) różnych form szkolenia dla dorosłych oraz kursów doskonal±cych specjalistów informatyki, telekomunikacji, biotechnologii i informacji naukowo-technologicznej,

7) handlu detalicznego z wyj±tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych, napraw artykułów użytku osobistego i domowego,

8) zagospodarowania odpadami i wykorzystania niekonwencjonalnych ˇródeł energii,

9) prowadzenia hoteli i restauracji.

§ 39

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie i ekonomicznie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 40

Zakłady s± jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegaj± Zarz±dowi Fundacji.

§ 41

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowi±zków osób kieruj±cych zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarz±d Fundacji.

§ 42

Przepisy art. 20, pkt 7 lit a-d Ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873/ stosuje się odpowiednio w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarz±du Fundacji, pracowników Biura Fundacji orz ich osób bliskich, określonych tym przepisem.

(do góry)

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 43

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.

§ 44

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Fundacji.

§ 45

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Fundacji.

§ 46

W razie likwidacji Fundacji maj±tek pozostały po ści±gnięciu wierzytelności i spłaceniu długów zostanie przekazany na własność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu lub innej szkoły, podmiotu, placówki edukacyjnej wskazanej przez Radę.

§ 47

Zmiany w Statucie dokonano na podstawie podjęcia Uchwały Rady i obowi±zuj± z dniem zarejestrowania zmian przez SˇD REJONOWY W RZESZOWIE XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego.

Przemyśl, dnia 20.05.2009r.

Rada Fundacji

(do góry)(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com