Main Site  
Admission
Education Offer
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATIONADMISSION! 2021-2022

FUNDACJI ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH W PRZEMYŚLU

Organizacja Pożytku Publicznego w Przemyślu pomaga dzieciom i młodzieży w rozwoju, prosimy o pomoc i przekazanie 1% podatku.


Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu
ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

NIP: 7952358959
REGON: 180052543
KRS - 0000234143

Proszę o przekazanie 1% podatku za 2021 rok dla ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO na konto:

95 2490 0005 0000 4500 9126 6259

na stypendia dla zdolnej młodzieży ze szkół i nagrody dla finalistów KONKURSU TECHNOLOGIE INFORMACJI.


STATUT

  1. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
  3. ROZDZIAŁ III: ORGANY FUNDACJI
  4. ZARZĄD
  5. ROZDZIAŁ IV: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
  6. ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  7. SPRAWOZDANIE 2012

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasobów ludzkich oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, promocji uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i w Unii Europejskiej, zwana dalej „Fundacją rozwoju nowych technologii i zasobów ludzkich w Przemyślu”, ustanowiona została przez fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Jerzego Oblera w Przemyślu, ul. Dworskiego 20 w dniu 8.02.2005, Rep. Nr A 1272/2005.

2. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz. U. Nr 21, poz. 27 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Podstawą programową działalności Fundacji jest integrowanie aktywności podmiotów prawnych i osób fizycznych związanych z informatyką, telekomunikacją i informatyzacją, promocją nowych technologii, z profilem kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu. Podmiotów mających wolę działania na rzecz rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasobów ludzkich w regionie w tym rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu oraz promocji tej uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i Unii Europejskiej, wykorzystywania nowych technik informacyjnych i technologii telekomunikacji, wspomagania ludzi pokrzywdzonych przez biurokrację i wspierania godności ludzkiej, rozwoju środowiska uczniowskiego i akademickiego, bazy dydaktyczno – naukowej przemyskich placówek oświatowych, stałej poprawy jakości i warunków kształcenia, nauczania i studiowania oraz rozwoju kompetencji ludzkich.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Przemyśl.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 6

Środki finansowe Fundacji będą pochodziły z dobrowolnych wpłat czynionych przez osoby fizyczne i prawne, jak również z działalności gospodarczej Fundacji w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7

Fundacja używa pieczęci adresowej i okrągłej w pełnym brzmieniu swojej nazwy.

§ 8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

(do góry)

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji są :

1. Promowanie nowych technologii, a szczególnie w zakresie nowoczesnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nowych metod nauczania.

2. Materialne, organizacyjne i merytoryczne wspieranie jednostek oświatowych, podmiotów gospodarczych stosujących nowoczesne technologie oraz promowanie w tym zakresie regionu w kraju i zagranicą.

3. Integrowanie wysiłków i aktywności podmiotów prawnych i osób fizycznych na rzecz rozwoju WSIiZ w Przemyślu w zakresie poprawy jej bazy dydaktyczno – naukowej, lokalowej, podnoszenia poziomu i warunków kształcenia, odbywania praktyk studenckich oraz rozszerzania naboru na realizowane kierunki i specjalności studiów, zwłaszcza dziennych i podyplomowych.

4. Wspieranie wysiłków władz Uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków i specjalności studiów oraz praktycznego uczenia nowych technologii.

5. Pomoc organizacyjna i prawna absolwentom Uczelni w znajdowaniu i podejmowaniu zatrudnienia oraz pomoc absolwentom szkół w wyborze kierunku kształcenia.

6. Świadczenie różnego zakresu pomocy i wsparcia w nauce, szczególnie, uczniom szkól technicznych oraz studentom uzdolnionym, bądź pochodzących z ubogich, zaniedbanych środowisk, w tym przez fundowanie nagród, stypendiów i miejsc w akademikach.

7. Systematyczny rozwój socjalno – bytowy i kulturalno - sportowy środowiska akademickiego WSIiZ w Przemyślu.

8. Wspomaganie ludzi pokrzywdzonych przez błędne decyzje biurokratyczne i wspieranie godności ludzkiej.

9. Promowanie aktywności zawodowej młodzieży oraz wspieranie otoczenia społecznego osób bezrobotnych a także rozwoju kompetencji ludzkich regionu.

10. Działalność w ramach zintegrowanych programów regionalnych, strategii innowacyjnych i transferu wiedzy;

11. Działalność naukowo-edukacyjną i oświatową, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, olimpiad, konkursów, obozów wypoczynkowych i szkoleniowych,

12. Prowadzenie wydawnictw o tematyce naukowej, edukacyjnej, nowych technologiach i ich zastosowaniu,

13. Wspieranie i propagowanie projektów naukowych oraz wdrażanie nowych technologii;

14. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych;

15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz światowej szczególnie w dziedzinie nauki i techniki oraz inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, pośrednictwa pracy, zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego;

16. Ochrony środowiska i promocji i organizacji wolontariatu;

17. Organizowanie społeczności do samodzielnego zapewnienia sobie pomocy w zakresie potrzeb socjalnych na rzecz rozwoju demokracji i rozwoju społeczeństwa;

18. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe oraz samorządy terytorialne;

19. Pomoc socjalną oraz organizowanie imprez, naukowych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz w zakresie organizacji czasu wolnego - wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

§ 11

Swoje cele i zadania Fundacja realizować będzie samodzielnie lub przez:

1. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

2. Wspieranie merytoryczne, finansowe, organizacyjne i prawne statutowych organów szkól technicznych i Uczelni w wykonaniu ich ustawowych zadań.

3. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi (w tym studenckimi) oraz innymi uczelniami, zwłaszcza o podobnym zakresie kształcenia, a także Przemyską Izbą Gospodarczą oraz w ramach Przemyskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

4. Nawiązywanie kontaktów roboczych, wzajemnie korzystnych w kraju i zagranicą z instytucjami mogącymi wspierać rozwój środowiska informatycznego i naukowo- technologicznego, w tym infrastrukturę techniczno-naukową w regionie przemyskim.

5. Organizowanie przedsięwzięć służących wspieraniu rozwoju WSIiZ w Przemyślu oraz pozyskiwaniu sponsorów i przyjaciół Uczelni.

6. Współdziałanie z innymi fundacjami, instytucjami, organizacjami o zbliżonym profilu działania w zakresie pozyskiwania środków w tym funduszy unijnych umożliwiających rozwój, wsparcie oraz pomoc dla szkól i podmiotów gospodarczych w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

7. Realizację zadań w zakresie nauki i edukacji oraz utworzenie Funduszu Rozwoju Osobowego.

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowią jej fundusze oraz prawa i składniki majątkowe, a w szczególności:

1) fundusz założycielski,

2) dochody z działalności gospodarczej fundacji,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z ofiarności społecznej,

5) wpływy z innych żródeł otrzymane lub nabyte w czasie działalności fundacji,

6) wpływy inne, np. z tytułu lokat bankowych lub giełdowych.

2. Na realizację zadań służącym celom Fundacji, fundatorzy przeznaczają, każdy z nich po kwocie 200zł (dwieście zł), to jest łącznie 1 000 zł (jeden tysiąc zł), stanowiący fundusz założycielski Fundacji.

3. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 1 000 zł, (jeden tysiąc zł).

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochodami Fundacji są:

1. Darowizny, spadki i zapisy.

2. Subwencje osób prawnych.

3. Dochód ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

6. Wpływy z tytułu lokat bankowych i giełdowych.

(do góry)

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji

1. Radę Fundacji stanowią fundatorzy założyciele – z wyłączeniem osoby lub osób, które powołano do Zarządu Fundacji.

2. Rada Fundacji może wybrać do swego składu do 3 osób nie będących fundatorami.

§ 17

Kadencja członków Rady nie będących fundatorami trwa trzy lata.

§ 18

Członkowie Rady – za wyjątkiem fundatorów założycieli mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 19

Rada jest organem kolegialnym o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb.

§ 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 23

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24

Członkowie Rady Fundacji mogą być wynagradzani w oparciu o regulamin wynagradzania przyjęty przez Radę Fundacji.

§ 25

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Ustalanie wieloletnich kierunków działalności Fundacji oraz określenie zadań, do realizacji których Fundacja będzie tworzyć fundusze celowe lub podejmować zadania inwestycyjne.

2. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych, w tym budżetu Zarządu Fundacji.

3. Badanie bilansu i sprawozdań Zarządu, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdzanie sprawozdania i bilansu rocznego Fundacji.

4. Badanie sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziałów zysku lub pokrycia strat.

5. Udzielanie absolutorium Zarządowi.

6. Uchwalenie regulaminów Rady i Zarządu.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach określonych § 9, 43, 44, 45 niniejszego statutu.

8. Powołanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek innych członków Zarządu.

9. Opiniowanie uchwał Zarządu dotyczących zbycia, zakupu lub przekazania majątku Fundacji.

10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.

(do góry)

ZARZĄD

§ 26

Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i jest powołany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 27

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie – z ważnych przyczyn.

§ 28

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 29

Zarząd w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5) ustala regulamin Biura Fundacji,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.

§ 30

Sposób i szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 31

Zarząd przedstawia w terminie do 31 marca Radzie Fundacji coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 33

Zasady wynagradzania członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 35

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 36

Zarząd powołuje Biuro Fundacji do realizacji uchwał i decyzji Zarządu oraz prowadzenia bieżącej obsługi Fundacji.

§ 37

1. Działalnością Biura Fundacji kieruje Prezes Zarządu.

2. Pracownicy Biura Fundacji są zatrudniani i wynagradzani według zasad zawartych w Regulaminie Biura Fundacji.

(do góry)

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą (w tym usługową i wytwórczą) zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, a w szczególności w zakresie:

1) działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcji zapisanych nośników informacji,

2) obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) informatyki, teleinformatyki i technologii komunikacji, nauki i edukacji,

4) działalności związanej z turystyką, rekreacją i sportem oraz promocją i ochroną zdrowia,

5) handlu hurtowego i komisowego z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,

6) różnych form szkolenia dla dorosłych oraz kursów doskonalących specjalistów informatyki, telekomunikacji, biotechnologii i informacji naukowo-technologicznej,

7) handlu detalicznego z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych, napraw artykułów użytku osobistego i domowego,

8) zagospodarowania odpadami i wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,

9) prowadzenia hoteli i restauracji.

§ 39

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie i ekonomicznie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 40

Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.

§ 41

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

§ 42

Przepisy art. 20, pkt 7 lit a-d Ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873/ stosuje się odpowiednio w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników Biura Fundacji orz ich osób bliskich, określonych tym przepisem.

(do góry)

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 43

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.

§ 44

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 45

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 46

W razie likwidacji Fundacji majątek pozostały po ściągnięciu wierzytelności i spłaceniu długów zostanie przekazany na własność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu lub innej szkoły, podmiotu, placówki edukacyjnej wskazanej przez Radę.

§ 47

Zmiany w Statucie dokonano na podstawie podjęcia Uchwały Rady i obowiązują z dniem zarejestrowania zmian przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przemyśl, dnia 20.05.2020r.

Rada Fundacji

(do góry)(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com